Xe & Xe

  -  
giá chỉ xe có thể chuyển đổi so với giá bán tại shop Xe chính hãng Honda việt nam sản xuất bh lên mang đến 3 năm hoặc 30.000 Km Thu xe cộ cũ – Đổi xe mới


114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9927,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-cao-cap-abs-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":114000000,"display_regular_price":114000000,"image":"title":"u0110u1ecf - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9928,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"cao-cap-abs-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":114000000,"display_regular_price":114000000,"image":"title":"Tru1eafng - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9377,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9929,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"u0110en - Tiu00eau chuu1ea9n CBS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9371,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9930,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"u0110u1ecf - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9931,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"Tru1eafng - Tiu00eau chuu1ea9n CBS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9379,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9932,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-dac-biet-abs-den-bac","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000000,"display_regular_price":120000000,"image":"title":"u0110en bu1ea1c- u0110u1eb7c biu1ec7t ABS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9391,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"120.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9933,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-the-thao-abs-xam-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000000,"display_regular_price":125000000,"image":"title":"Xu00e1m u0111en thu1ec3 thao ABS","caption":"","url":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","alt":"","src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sathachlaixe.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9397,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9934,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">