Trà hương mãn tinh không

  -  
Tkiểm tra hương mãn tinch không 》
*

Tác giả: Ngốc Đề Hoan Nhan

Giới thiệu+raw+QT: dithanbangdanilam.sathachlaixe.vn.com

Thể loại: Tương lai, trọng sinch, 1×1, cường cường, công ty thụ, tùy thân không gian.

Trans: qt

Edit: meolonly

Beta: chưa có

 CHÚ Ý: Truyện này toàn cảnh sau này lại có vua, hoàng tử, bản thân băn khoăn chọn xưng hô gắng như thế nào mang đến thích hợp lại thống duy nhất nên bản thân thấy chỗ nào hợp nhằm cái gì thì mình để dòng kia. Vì vậy truyện này xưng hô bà mẹ, mẫu thân, mụ mụ, thân phụ, thúc thúc,.. bừa bãi, ai cảm giác khó chịu thì không nên đọc nhé.

(TRUYỆN NGỪNG CHỈNH SỬA, ĐANG CHỜ BETA 

Màu xanh: sửa xong

Màu nâu: chưa sửa

Chưa beta)

Mục lục

Chương 1 Chương thơm 2  Cmùi hương 3 Chương thơm 4 Chương thơm 5

Cmùi hương 6 Chương thơm 7 Cmùi hương 8 Chương thơm 9 Chương 10

Cmùi hương 11 Cmùi hương 12 Chương 13 Chương 14 Cmùi hương 15

Cmùi hương 16 Chương thơm 17 Cmùi hương 18 Cmùi hương 19 Chương thơm 20

Cmùi hương 21 Cmùi hương 22  Chương 23 Cmùi hương 24 Chương thơm 25

Chương 26 Chương 27 Cmùi hương 28 Chương thơm 29 Chương 30

Cmùi hương 31 Chương thơm 32 Cmùi hương 33 Cmùi hương 34 Chương 35

Cmùi hương 36 Chương 37 Cmùi hương 38 Chương thơm 39 Chương 40

Cmùi hương 41 Chương 42 Cmùi hương 43 Cmùi hương 44 Chương thơm 45

Chương 46 Chương 47 Cmùi hương 48 Cmùi hương 49 Cmùi hương 50

Cmùi hương 51 Chương 52 Chương 53 Cmùi hương 54 Chương 55

Chương thơm 56 Chương 57 Chương 58 Chương thơm 59 Chương 60

Chương thơm 61 Chương 62  Chương 63 Chương thơm 64 Cmùi hương 65

Chương thơm 66 Chương 67 Chương 68 Chương thơm 69 Chương 70

Cmùi hương 71 Chương 72 Cmùi hương 73 Cmùi hương 74 Cmùi hương 75

Chương thơm 76 Chương thơm 77 Chương 78 Chương79 Chương 80

Chương 81 Chương thơm 82 Chương 83 Chương 84 Chương thơm 85

Chương thơm 86 Cmùi hương 87  Cmùi hương 88 Chương 89 Chương thơm 90

Chương thơm 91 Chương 92 Chương thơm 93 Chương thơm 94 Chương 95

Chương thơm 96 Chương 97 Cmùi hương 98 Cmùi hương 99 Chương 100

Cmùi hương 101 Chương thơm 102 Chương thơm 103 Cmùi hương 104 Chương thơm 105

Chương 106 Cmùi hương 107 Chương 108 Cmùi hương 109 Cmùi hương 110

Chương 111 Chương 112  Chương 113 Cmùi hương 114 Chương thơm 115

Chương 116 Chương 117 Cmùi hương 118 Cmùi hương 119 Cmùi hương 120

Cmùi hương 121 Chương 122 Chương 123 Cmùi hương 124 Cmùi hương 125

Chương thơm 126 Cmùi hương 127  Cmùi hương 128 Cmùi hương 129 Cmùi hương 130

Chương 131 Chương thơm 132 Chương 133 Chương thơm 134 Chương thơm 135

Cmùi hương 136 Chương thơm 137 Chương thơm 138 Chương 139 Cmùi hương 140

Chương 141 Chương 142 Chương thơm 143  Cmùi hương 144  Chương thơm 145

Cmùi hương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150

Chương thơm 151 Chương 152 Chương thơm 153  Chương 154 Chương 155

Cmùi hương 156 Chương thơm 157 Chương 158 Chương thơm 159 Chương thơm 160

Chương thơm 161 Chương 162 Cmùi hương 163 Chương thơm 164 Chương 165

Chương thơm 166 Chương 167 Chương thơm 168 Chương thơm 169 Chương thơm 170

Chương thơm 171 Cmùi hương 172 Cmùi hương 173 Chương 174 Chương 175

~~~~~HOÀN~~~~~