Thông tư 21/2016

  -  

 

1. Khai thuế quý hiếm gia tăng

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

Thông tứ 21 quy định fan nộp thuế tiến hành khai thuế giá bán trị ngày càng tăng theo quý đối với lợi nhuận của thành phầm công nghiệp cung ứng thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp cung ứng ưu tiên phân phát triển.

Bạn đang xem: Thông tư 21/2016

Trường hợp bạn nộp thuế vừa có doanh thu của thành phầm công nghiệp cung ứng thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất sale khác thì tín đồ nộp thuế cũng tiến hành khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không triển khai khai theo quý, bạn nộp thuế hoàn toàn có thể lựa chọn khai thuế giá chỉ trị ngày càng tăng theo mon và thông tin với cơ quan thuế theo quy định.

- Theo Thông tứ số 21 năm năm 2016 của bộ Tài chính, tín đồ nộp thuế là cá nhân có phân phát sinh doanh thu của thành phầm công nghiệp cung cấp thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên trở nên tân tiến thì tiến hành khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần vạc sinh tất cả phát sinh lợi nhuận của thành phầm công nghiệp cung ứng thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp cung cấp ưu tiên phát triển thì triển khai khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần tạo ra hoặc hoàn toàn có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục xác thực ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất thành phầm công nghiệp cung ứng thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp cung ứng ưu tiên phát triển thực hiện theo Thông tứ số 55/2015/TT-BCT.

Thông bốn số 21/2016/TT-BTC lý lẽ giấy chứng thực ưu đãi sản xuất thành phầm công nghiệp cung ứng ưu tiên cải tiến và phát triển là cửa hàng để áp dụng ưu đãi thuế TNDN, Về mức ưu đãi, thời Điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, vấn đề chuyển tiếp ưu đãi tiến hành theo pháp luật của pháp luật về thuế TNDN.

Trong thời hạn đang được hưởng ưu tiên thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp ví như doanh nghiệp triển khai nhiều chuyển động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp khẳng định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên cải tiến và phát triển để hưởng ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 21/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

Căn cứ Luật thống trị thuế số 78/2006/QH11 và luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ chính sách thuế giá chỉ trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 và quy định số31/2013/QH13 sửa đổi, xẻ sungmột số Điều của pháp luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ chế độ thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp số 14/2008/QH12 và luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố Điều của chế độ thuế thunhập doanh nghiệp;

Căn cứ pháp luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26 mon 12 năm trước đó của chính phủ quy định cụ thể và lí giải thi hành một số Điều của phép tắc thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

Theo kiến nghị của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng cỗ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá chỉ trị tăng thêm và khuyến mãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp so với dự án sảnxuất sản phẩm công nghiệp cung ứng tại việt nam như sau:

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Những tổ chức, cá thể sản xuất thành phầm công nghiệp cung cấp thuộc DanhMục sản phẩm công nghiệp cung cấp ưutiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Cơ sở Thuế vàcác cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Khai thuếgiá trị gia tăng

1. Khai thuế quý hiếm gia tăng

- Đối với ngườinộp thuế là tổ chức:

Người nộp thuế tiến hành khai thuếgiá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với lợi nhuận của sản phẩmcông nghiệp cung cấp thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp cung cấp ưu tiên phân phát triển(không tách biệt có lợi nhuận trên hay bên dưới 50 tỷ đồng/năm).

Trường hợp người nộp thuế vừa códoanh thu của thành phầm công nghiệp hỗtrợ nằm trong Danh Mục thành phầm công nghiệp cung ứng ưu tiên phát triển và gồm doanh thutừ các vận động sản xuất sale khác thì fan nộp thuế cũng tiến hành khai thuế GTGT theo quý. Ngôi trường hợpkhông tiến hành khai theo quý, fan nộp thuế hoàn toàn có thể lựachọn khai thuế giá bán trị gia tăng theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theoquy định của lao lý về làm chủ thuế.

Xem thêm: Hơn 3,2 Triệu Xe Máy Bán Tại Việt Nam Trong Năm 2017 Vẫn Tăng Trưởng Mạnh

- fan nộp thuếlà cá nhân có phạt sinh lệch giá của thành phầm công nghiệphỗ trợ ở trong Danh Mục thành phầm công nghiệp cung ứng ưu tiênphát triển thì tiến hành khai thuế theo năm cùng nộp thuếGTGT theo quý. Ngôi trường hợp cá thể nộp thuế theo từnglần phân phát sinh bao gồm phát sinh lệch giá của sảnphẩm công nghiệp cung cấp thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệphỗ trợ ưu tiên cách tân và phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lầnphát sinh hoặc rất có thể lựa lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGTtheo tháng.

2. Làm hồ sơ khai thuế

Điều 4. Ưu đãithuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đượcáp dụng đối với thu nhập của bạn từ triển khai dự án chế tạo sản phẩmcông nghiệp cung ứng từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2015 đáp ứng các Điều kiện quy địnhtại công cụ số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước và những văn phiên bản hướng dẫn thihành, được cơ quan bao gồm thẩm quyền cung cấp Giấy xác nhận ưu đãisản xuất thành phầm công nghiệp cung ứng (gọi tắt là Giấy xácnhận ưu đãi).

Giấy xác thực ưu đãi cung ứng sản phẩmcông nghiệp cung ứng ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Về mức ưu đãi, thời Điểmbắt đầu vận dụng ưu đãi, vấn đề chuyển tiếp khuyến mãi thực hiệntheo giải pháp của điều khoản về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

Ví dụ 1:

Trong kỳ tính thuế năm 2015, Doanhnghiệp A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thựchiện dự án chi tiêu mới sản xuất thành phầm công nghiệp hỗ trợ.Trong kỳ tính thuế năm 2016, dự án công trình phát sinh lợi nhuận từhoạt đụng sản xuất thành phầm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2017, dựán được cung cấp Giấy chứng thực ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳtính thuế năm 2018, dự án phát sinh thu nhập từ vận động sản xuất sản phẩmcông nghiệp hỗ trợ. Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đốivới dự án chi tiêu nêu trên như sau: năm 2017 là năm trước tiên áp dụng thuế suấtưu đãi, năm 2018 là năm đầu tiên được miễn thuế nếu như thực tế đáp ứng các Điều kiệnưu đãi theo quy định.

Ví dụ 2:

Trong kỳ tính thuế năm 2016, Doanhnghiệp B được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu để thựchiện dự án chi tiêu mới sản xuất thành phầm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuếnăm 2017, dự án phát sinh lệch giá từ vận động sản xuấtsản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm 2018, dự án công trình phát sinh thunhập từ vận động sản xuất thành phầm công nghiệp hỗ trợ. Trong kỳ tính thuế năm2019, dự án công trình được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.Thời gian ban đầu tính ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp so với dự án đầu tưnêu trên như sau: năm 2019 là năm trước tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, năm 2019là năm trước tiên được miễn thuế nếu như thực tế thỏa mãn nhu cầu các Điều kiện chiết khấu theo quy định.

Trong thời hạn đang được hưởng ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, marketing thì doanh nghiệp khẳng định riêng thu nhậptừ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên pháttriển nhằm hưởng khuyến mãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

2. Cơ quan thuế những cấp tất cả trách nhiệmphổ biến, phía dẫn những tổ chức, cá nhân thực hiện nay theo văn bản Thông bốn này.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng người tiêu dùng Điềuchỉnh của Thông tứ này triển khai theo giải đáp tại Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện tại nếu bao gồm vướngmắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về cỗ Tài bao gồm để nghiên cứugiải quyết.

Xem thêm: Mua Bán Xe Ô Tô Honda Civic Đời 2010 Trên Toàn Quốc, Đánh Giá Có Nên Mua Honda Civic 2010 Cũ Không

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Tổng túng thư; - Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - văn phòng và công sở BCĐ phòng phòng tham nhũng Trung ương; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ, - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, viên Thuế, Kho bạc tình nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bạn dạng (Bộ tứ pháp); - Website chính phủ; - Website cỗ Tài chính; website Tổng viên Thuế; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, CS).