So Sánh Chiều Rộng Của 2 Đối Tượng

  -  

- TrÎ cã kü n¨ng so s¸nh chiÒu rộng lớn của 2 ®èi t­îng: rộng lớn hơn, nhỏ hơn

- TrÎ nãi vµ t×m ®óng ®èi t­îng cã chiÒu rộng lớn t­¬ng øng theo yªu cÇu cña c« gi¸o.

Bạn đang xem: So sánh chiều rộng của 2 đối tượng

- TrÎ hiÓu vµ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i, ch¬i ®óng luËt.

+ Kü n¨ng:

- RÌn kü n¨ng so s¸nh kÝch th­íc chiÒu rộng cña 2 ®èi t­îng.

- RÌn ng«n ng÷ m¹ch l¹c, nãi ®óng kÝch th­íc cña ®èi t­îng vµ nãi ®ñ c©u

- Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng t­ duy, ghi nhí cã chñ ®Ých vµ t­ duy logic.

- RÌn kü n¨ng ch¬i trß ch¬i nhanh m¾t, cấp tốc tay, khÐo lÐo vµ cã tinh thÇn hç trî nhãm.

+ Th¸i ®é:

- TrÎ yªu thÝch m«n to¸n qua c¸c trß ch¬i.

- TrÎ cã ý thÝch vµ gi÷ g×n ®å dïng häc tËp.

Xem thêm: Bách Khoa Thi Riêng - Phương Thức Tuyển Sinh

- TrÎ cã tinh thÇn tËp thÓ khi gia nhập trß ch¬i.

II. ChuÈn bÞ:

- C« vµ trÎ ®Òu cã 2 băng giấy tất cả kích thước khác biệt

- 3 cây cỏ cã chiÒu cao kh¸c nhau

- §å ch¬i: g¹ch x©y dùng (30 viªn) ®Ó trÎ tËp x©y nhµ.

- H×nh ¶nh 3 ng«i nhµ cã chiÒu cao kh¸c nhau ®Ó trÎ t« mµu.

III. Tổ chức hoạt động

hoạt động vui chơi của cô

Hoạt động của trẻ

I. Khiến hứng thú

- C« vµ trÎ cïng h¸t bh " con cháu yêu cô chú công nhân".

- Cô giíi thiÖu bµi häc : Ôn so sánh chiều rộng lớn cảu 2 đối tượng

2. Néi dung

Hoạt cồn 1. ¤n tËp kü n¨ng so s¸nh chiÒu rộng 2 ®èi t­îng:

- mang đến trẻ mang đến nơi nhận quà của chúng ta búp bê tặng ngay và về nơi quan ngay cạnh xem các bạn búp bê tặng gì?

- mang đến trẻ xếp những băng giấy ra , hỏi trẻ các băng giấy có rộng đều nhau không?

- Cô đính thêm băng giấy màu đỏ lên bảng tiếp đến lấy thêm 1 băng giấy xanh đặt trùng khít mép chiều dài của 2 băng giấy ông chồng lên nhau.

Hỏi trẻ: các con gồm nhận xét gì về 2 băng giấy này?

- C« yªu cÇu trÎ cïng kh¸i qu¸t l¹i: băng giấy red color rộng hơn băng giấy màu xanh lá cây và băng giấy blue color hẹp hơn băng giấy color đỏ

Hoạt đụng 2: trò chơi ôn luyện

*Trß ch¬i 1: Đi rất thị

- CC: Mỗi chúng ta chọn cài đặt 2 vật dụng cùng các loại nhưng có form size rộng, nhỏ khác nhau.

Xem thêm: Fpt Bình Định - Đăng Ký Internet Và Truyền Hình

Nhóm 1: cho trẻ đi buôn bán áo

+ đội 2: mang đến trẻ đi cài đặt khăn

+ team 3: đến trẻ đi cài khung tranh

- C« tæ chøc đến trÎ ch¬i 1 lÇn vµ nhËn xÐt sau 1 lÇn ch¬i.

*Trß ch¬i 2: ai tốt nhất

- CC: Trẻ chơi trên máy: lựa chọn áo rộng hơn mang đến thỏ mẹ, áo thon thả hơn cho thỏ con,chọn mũ rộng, mũ bé

- điện thoại tư vấn 2 trẻ con lên chơi

- Cô hận xét, khen ngợi trẻ

* Trß ch¬i 3: “Bé tập làm hoạ sỹ” - chia trẻ thánh 3 nhóm, mỗi nhóm cô phát mang lại một bức ảnh cô vẽ sẵn 1 form tranh, yêu cầu từng tổ vẽ thêm một klhung tranh nữa để sở hữu có form tranh rộng rộng hoặc nhỏ hơn . Trẻ sơn màu hoàn thiện bức tranh