QUYẾT ĐỊNH 33/2018/QĐ

  -  
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cầm Văn bạn dạng song ngữ

quyết định 41/2021/QĐ-UBND khí cụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh sơn La


*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 41/2021/QĐ-UBND

Sơn La, ngày thứ 3 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀCƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căncứ giải pháp Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căncứ điều khoản Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật pháp Tổ chức cơ quan chính phủ và chế độ Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căncứ Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật ngày 22 mon 6 năm 2015;

Căncứ giải pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phát hành văn bản quy phạm phápluật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căncứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng tư năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhtổ chức những cơ quan trình độ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căncứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm năm trước củaChính phủ biện pháp tổ chức các cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ gợi ý chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Sở Nội vụthuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh với Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện;

Theođề nghị của chủ tịch Sở Nội vụ tại Tờ trình số 889/TTr-SNV ngày thứ 2 tháng 11 năm2021.

Bạn đang xem: Quyết định 33/2018/qđ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Vị trí, chức năng của Sở Nộivụ

1.Sở Nội vụ là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tham mưu, giúp Ủyban quần chúng tỉnh triển khai chức năng làm chủ nhà nước về: tổ chức bộ máy; vịtrí vấn đề làm, cơ cấu tổ chức ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chủ yếu nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danhnghề nghiệp và số lượng người làm việc trong những đơn vị sự nghiệp công lập;tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng vào cơquan, tổ chức triển khai hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; cải tân hành chính, cải cáchchế độ công chức, công vụ; cơ quan ban ngành địa phương; địa giới hành chính; cán bộ,công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi thông thường là cấpxã) và đa số người chuyển động không chuyên trách ở cấp xã, sống thôn, tổ dân phố;đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp cho xã; tổchức hội, tổ chức triển khai phi thiết yếu phủ; văn thư, tàng trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôngiáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

2.Sở Nội vụ bao gồm tư bí quyết pháp nhân, bao gồm con dấu và thông tin tài khoản riêng; chấp hành sự chỉđạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban dân chúng tỉnh, đồngthời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, trả lời về siêng môn, nhiệm vụ của BộNội vụ.

Điều2. Nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của Sở Nội vụ

Thựchiện theo cách thức tại Điều 2 Thông tứ số05/2021/TT-BNV ngày 12 mon 8 năm 2021 của cục trưởng cỗ Nội vụ gợi ý chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Sở Nội vụ ở trong Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với PhòngNội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

Điều3. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Nội vụ

1.Lãnh đạo sở gồm: chủ tịch và không thực sự 03 Phó Giám đốc.

a)Giám đốc Sở Nội vụ là Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh bởi Hội đồng dân chúng tỉnh bầu, là fan đứng đầu Sở do chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh và trước luật pháp về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa sở và triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban quần chúng. # tỉnh theoQuy chế làm việc và phân công của Ủy ban dân chúng tỉnh.

Xem thêm: Bảng Tính Sức Chịu Tải Của Đất Nền ? Sức Chịu Tải Nền Đất Terzaghi

b)Phó giám đốc do quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh bổnhiệm theo đề xuất của người có quyền lực cao sở, giúp người đứng đầu Sở tiến hành một hoặc một sốnhiệm vụ cụ thể do giám đốc sở phân công, phụ trách trước giám đốc Sở vàtrước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi chủ tịch sở vắng mặt,một phó giám đốc Sở được giám đốc sở ủy nhiệm thế Giám đốc Sở quản lý và điều hành cáchoạt rượu cồn của Sở. Phó tổng giám đốc Sở ko kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơnvị thuộc với trực thuộc Sở, trừ trường hợp luật pháp có lý lẽ khác.

2. Những phòng chuyên môn và tương đương

a)Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức triển khai phi bao gồm phủ;

b)Phòng Công chức, viên chức;

c)Phòng Xây dựng cơ quan ban ngành và công tác thanh niên;

d)Phòng cách tân hành bao gồm và văn thư, lưu lại trữ;

e)Phòng Tôn giáo;

f) chống Thi đua, khen thưởng;

g)Thanh tra;

h)Văn phòng.

3.Đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong Sở: Trung tâm tàng trữ lịch sử.

Điều5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, chủ tịch Sở Nội vụ, Thủ trưởng những sở, ban, ngành; quản trị Ủy ban nhândân những huyện, thành phố; người đứng đầu những cơ quan, 1-1 vị, tổ chức triển khai có liênquan phụ trách thi hành quyết định này./.

Xem thêm: Mẫu Giấy Bán Xe Máy Mới Nhất, Mẫu Giấy Bán, Cho, Tặng Xe Mới Nhất 2023

địa điểm nhận: - cỗ Nội vụ; - sở tại tỉnh ủy; - trực thuộc HĐND tỉnh; - nhà tịch, những Phó chủ tịch UBND tỉnh; - Cục kiểm soát VBQPPL, cỗ Tư pháp; - Vụ Pháp chế - cỗ Nội vụ; - Sở tứ pháp; - Như Điều 5; - Trung trung khu Thông tin; - Lưu: VT, NC, Hiệp(60b).