SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -  
Tỉnh ủy viên, chủ tịch Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo Lý Thanh Tâm
*
Trình độ siêng môn
Điện thoại cơ quan 0271.3602888
Địa chỉ email tamlt.sgd
Phó người có quyền lực cao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo Hồ Hải Thạch
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713686779
Địa chỉ email thachhh.sgd
Phó chủ tịch Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo Lê Hải Đăng
*
Trình độ chăm môn
Điện thoại cơ quan 02713870975
Địa chỉ email danglh.sgd

Văn phòng

sathachlaixe.vn
Chánh văn phòng
*
sathachlaixe.vn
Phó Chánh văn phòng
*
sathachlaixe.vn
nhân viên
*
sathachlaixe.vn
kế toán tài chính

Phòng giáo dục và đào tạo Tiểu học-Mầm non

sathachlaixe.vn
Trưởng chống
*
sathachlaixe.vn
Phó Trưởng chống
*
sathachlaixe.vn
Phó Trưởng phòng
*
sathachlaixe.vn
chuyên viên
*
sathachlaixe.vn
nhân viên
*
sathachlaixe.vn
chuyên viên
*
sathachlaixe.vn
nhân viên
*

Phòng giáo dục Trung học

Phòng Thanh tra-Kiểm định unique giáo dục

sathachlaixe.vn.goc.vn
Phó Trưởng chống
*
sathachlaixe.vn
Phó Trưởng phòng
*

Công đoàn ngành