RCM LÀ GÌ

  -  

6.1. ĐIṆ H NGHIÃ :+ RCM la ̀ môṭ giaỉ phaṕ với tiń h hê ̣ thôń g nhăm̀ đań h giámôṭ cać h điṇ h lươṇ g nhu câù đê ̉ thưc̣ hiêṇ hoăc̣ coi xet́ laịcać công viêc̣ va ̀ kê ́ hoac̣ h baỏ tri ̀ phoǹ g ngưà .
Bạn đang xem: Rcm là gì

*

Cmùi hương 6. BẢO TRÌ TẬPhường. TRUNG VÀO ĐỘ TIN CẬY (RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE-RCM) ̣ ̃6.1. ĐINH NGHIA:+ RCM là môt giai phap mang tinc hệ thông nhăm đanh giá bán ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́môt cach đinc lượng nhu câu để thực hiên hoăc coi xet lai ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣́cac công viêc và kế hoach bao trì phong ngừa. ́ ̣ ̣ ̉ ̀+ RCM là môt quá trinh được sử dung nhăm xac đinch cac yêu thương ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́câu bao trì bât kỳ tai san vât lý nao trong những điêu kiên vân ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́khô cứng cua no.+ RCM là môt quá trinch được sử dung để xac đinc phai lam gì ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉̀để đam bao răng bât kỳ tai san vât lý nao đều tiêp tuc th ực hiên ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣cac chức năng trong những điêu kiên vân hanh khô hiên taị cua no. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ 16. 2. HAI THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA RCM-Xac đinch cac nhu câu bao trì và cac công viêc cân thiêt để đap ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ứng cac nhu câu ni. ́ ̀ ̀-Phân tich độ tin cây cua cac bộ phân quan lại trong trong hệ thông ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́và từ đó xac đinh thời gian thực hiên cac công viêc bao trì ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉Cac kỹ thuât: ́ ̣Phân tich tac đông và khả năng tới han cua dang lỗi hong ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉(FMECA)Phân tich cây sự cố (FTA) ́ 2Chia thiêt bị ra thanh từng nhom đôi tượng để có thể xac ́ ̀ ́ ́ ́đinc những đưa ra tiêt cân quyên tâm nhằm mục tiêu tất cả những hoat đông ̣ ́ ̀ ̣ ̣bao trì tương ứng. ̉Trong bao trì đinc ky, cac vùng thời gian giữa những ̉ ̣ ̀ ́ ̉công viêc bao trì được xac đinch nhờ cac dữ liêu thông kê hỏng ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́hong và phân vùng xac suât tương ứng ̉ ́ ́Bao trì tâp trung vao độ tin cây là môt phương phap luân ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣khao sat bỏ ra phí có hiêu quả trong những khi vân đông thời duy trì ̉ ́ ̣ ̃ ̀được độ tin cây cua thiêt bị ̣ ̉ ́ 36. 3. BAY CÂU HOI CƠ BAN CUA RCM ̉ ̉ ̉ ̉1. Cac chức năng cùng tiêu chuân hiêu năng cua taì san vào ́ ̉ ̣ ̉ ̉những điêu kiên vân khô giòn hiên tai là gì ? ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣2. Vì sao tai san không hoan tkhô giòn cac chức năng cua nó ? ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉3. Cai gì tạo ra hư hong chức năng nay? ́ ̉ ̀4. Cai gì xay ra lúc hỏng hong xuât hiên? ́ ̉ ̉ ́ ̣5.Hư hong xay ra băng cach nao ? ̉ ̉ ̀ ́ ̀6. Cân phai lam gì để phong tnhóc con lỗi hong ? ̀ ̉̀ ̀ ́ ̉7.Nên lam gì vào trường hợp không có công viêc phong ̀ ̣ ̀ngừa thich hợp?́ 46. 4. NHỮNG CHỨC NĂNG VÀ CAC TIÊU CHUÂN HIÊU NĂNG ́ ̉ ̣Bao trì bât kỳ tai san nao đêu được xac đinc thông qua cac chưc ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́năng cua tai san đó và những muc tiêu hiêu năng mong muốn muôn. ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ́Cân đinc lượng hoa cac tiêu chuân hiêu năng: ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣San lượng, chât lượng san phâm, dich vu-khach hang, cac vân đề ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́môi trường, chi phí vân khô hanh và an toan. ̣ ̀ ̀Nhưng hỏng hong chức năng: môt tai san ko có khả năng đap ̃ ̉ ̣̀ ̉ ́ứng môt tiêu chuân hiêu năng mong muốn muôn. ̣ ̉ ̣ ́ 56. 5. NHỮNG DANG HƯ HONG ̣ ̉Cân xac đinh những dang lỗi hong khac nhau tạo ra viêc ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ko thưc hiên chức năng ao ước muôn để hiêu được và tyên ̣ ̣ ́ ̉ ̀cach ngăn uống ngừa cac nguyên nhân gây nên hư hong t ương ứng. ́ ́ ̉6.

Xem thêm: Bang Dream! Official Website, Tubbo On Twitter: Littrally Just Got Banned FromXem thêm: Cách Nhận Biết Và Ý Nghĩa Đèn Báo Lỗi Trên Ô Tô, Ký Hiệu Trên Taplo Xe Ô Tô

6. NHỮNG HÂU QUẢ CUA HƯ HONG ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́Chia lam bôn nhom :Những hâu quả bởi vì lỗi hong tiêm ân. ̣ ̉ ̀ ̉Những hâu quả về an toan và môi trường. ̣ ̀Những hâu quả về vân hanh khô. ̣ ̣ ̀Những hâu quả ko tương quan đên vân khô cứng. ̣ ́ ̣ ̀ 66.7. THỰC HIỆN RCMViêc kiêm sat cac yêu thương câu bao trì bât kì tai san nao đề xuất được ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̀thực hiên bởi nhiêu nhom nhỏ bao gôm it nhât là môt người phu ̣ ̣ ̀ ́ ̀́ ́ ̣trach bao trì và môt người phụ trach san xuât. Nh ững ng ười ni ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̀cân nặng có kiên thức tông quat về tai san được khao sat và đao tao ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣về RCM. 7a. Các chuyên viên support Nhom khao sat RCM lam viêc dưới sự hướng dân chăm ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ viên tư vân. ́ Vai trò cua CVTV : ̉ - Đảm bảo RCM được ap dung đung đăn uống, ́ ̣ ́ ́ - Cac thanh khô viên vào nhom đat được sự nhât trí cao lúc ́ ̀ ́ ̣ ́ trả lời cac câu hoi, ́ ̉ - Không có thiêt bị hoăc bộ phân quan liêu vào nao bị bỏ qua, ́ ̣ ̣ ̣ ̀ - Cac cuôc hop cua nhom khao sat đat tiên bộ nkhô giòn ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ́ cngóng và hợp ly, ́ - Tât cả cac tai liêu RCM được hoan thanh hao môt cach đung ́ ́ ̣̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ đăn. 8 ́ ̉ ́b. Cac kiêm sat viênNhưng người ni kiêm soat kêt quả hoat đông cua nhom ̃ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́khao sat và cac đanh giá về hâu quả lỗi hong, lựa chon công ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣viêc . 96. 8. NHỮNG KÊT QUẢ SAU KHI PHÂN TICH RCM ́ ́- Hiêu biêt nhiêu rộng và nâng cấp các hoat đông cua taì san ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉- Đánh giá bán khả năng đáp ứng yên cầu công việc- Hiêu biêt tôt hơn sự lỗi hong, cung với nguôn gôc, ngulặng ̉ ́́ ̉ ̀ ̀ ́nhân cua môi hư hong. ̉ ̃ ̉- Lâp được danh sach cac công viêc được quy hoach nhăm ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀đam bao tai san tiêp tuc vân khô hanh ở mức hiêu năng muốn ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́muôn.- Lam viêc theo nhom được cai thiên đã kê. ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ 106.9. LỢI ICH KHI AP. DUNG RCM ́ ́ ̣- An toan rộng và bao vệ môi trường lam viêc tôt hơn. ̀ ̉ ̀ ̣ ́- Hiêu năng vân hanh khô (san lượng, chât lượng san phâm và ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉dich vụ khach hang) tôt rộng. ̣ ́ ̀ ́- Hiêu quả lớn rộng (có thể giam 40%-70% bỏ ra phí bao trì ̣ ̉ ̉ ̣ ̀đinc ky).- Tuôi thọ cua cac bộ phân đăt tiên tăng thêm. ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀- Cac nhân viên cấp dưới lam viêc tôt rộng. ́ ̀ ̣ ́- Thương hiệu sửa chữa dữ liêu bao trì được toan diên. ̣ ̉ ̀ ̣- Lam viêc theo nhom tôt rộng. ̀ ̣ ́ ́ 11