PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HÓC MÔN

  -  
function tS(){ x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; } function y2(x){ x=(x 11) { ap ="PM"; };return ap;} function dT(){ if(fr==0){ fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); } tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); } var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()"; dT();

UBND HUYỆN HÓC MÔN > pages > gioi-thieu-phong-giao-duc-dao-tao


*

MauLeftRight

GIỚI THIỆU
TIN TỨC SỰ KIỆN
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
PHÒNG BAN
Văn phòng UBND Huyện
Phòng Tư pháp
Hộ tịch
Phòng Nội vụ
Phòng Giáo dục đào tạo
Phòng Quản lý đô thị
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phòng LĐ-TB&XH
Phòng Tài chính kế hoạch
Phòng Y tế
Phòng Văn hóa thông tin
Phòng Kinh tế
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Đài Truyền thanh
Chi cục Thống kê
Thanh tra huyện
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
Chi cục thuế
XÃ - THỊ TRẤN
ĐOÀN THỂ
NÔNG THÔN MỚI
Văn bản liên quan
THÔNG TIN BÁO CHÍ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Văn Hiệp

Phó Trưởng Phòng: BàBùi Thị Kim Anh

Phó Trưởng Phòng: Bà Huỳnh Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Ngọc Lan

I. Chức năng :

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục huyện hóc môn

II. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1/ TrìnhỦy ban nhân dân huyện:

a/ Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b/ Dự thào quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c/ Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

d/ Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đồng; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo qui định của pháp luật.

2/ Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chánh nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

3/ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dững nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4/ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5/ hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

6/ Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Xem thêm: Vé Xe Khách Sài Gòn Thanh Hóa Limousine Giường Nằm Tốt Nhất, Vé Xe Tết Sài Gòn Thanh Hóa

7/ Giúp ủy ban nhân dân huyệnhướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

8/ Phối hợp với Phòng Tài chánh- Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở tài chính.

9/ Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo du5cthuo65c thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10/ Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hơp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (bằng văn bản).

11/ Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của ủy ban nhân dân huyện.

12/ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Xử Lí Xe Máy Chạy Bị Rung Đầu Là Do Đâu? Nguyên Nhân Khiến Xe Tay Ga Bị Rung Đầu Là Do Đâu

13/ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.