Mẫu kế hoạch đại hội chi bộ

  -  
*

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Đào tạo Tuyển sinh Khoa học công nghệ Hợp tác Đảng - Đoàn thể
Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

2. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực.

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch đại hội chi bộ

3. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp. Báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

4. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng điều lệ, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chính quyền trong hệ thống chính trị của Nhà trường. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Đại hội đảng các cấp thực hiện các nội dung sau:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

- Bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ban chấp hành Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lưu ý: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận tiến hành đại hội với 3 nội dung trên, không thực hiện nội dung bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường.

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội

Văn kiện đại hội gồm: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; riêng đối với đại hội chi bộ thì báo cáo kiểm điểm của cấp ủy viết chung trong cùng một văn bản với báo cáo chính trị trình đại hội.

- Báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

3.1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên

-Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân của của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

-Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợiích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

-Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đápứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

-Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

-Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Kiên quyết không giới thiệu, bầu vào cấp ủy những đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ đang đảm nhiệm, để đơn vị hoặc lĩnh vực công tác mình đang phụ trách xảy ra nhiều sai sót, tiêu cực, mất đoàn kết; đảng viên vi phạm về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, viên chức không được làm; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín đơn vị và bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

3.2. Thời điểm tính độ tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy

- Thời điểm tính độ tuổi tham gia Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ là tháng 1/2020, tham gia Đảng ủy trường là tháng 4/2020.

- Về độ tuổi tham gia cấp ủy: Những đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy. Cụ thể:

+ Đối với cấp ủy chi bộ, phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (30 tháng), nam sinh từ tháng 7/1962, nữ sinh từ tháng 7/1967 trở lại đây.

+ Những đồng chí lần đầu tham gia Đảng ủy bộ phận, nam sinh từ tháng 1/1965, nữ sinh từ tháng 1/1970 trở lại đây; những đồng chí giới thiệu tái cử thì nam sinh từ tháng 7/1962, nữ sinh từ tháng 7/1967 trở lại đây.

+ Những đồng chí lần đầu tham gia Đảng ủy trường, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây; những đồng chí giới thiệu tái cử thì nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.

- Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối, đối với trường hợp đặc biệt Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng còn đủ tuổi quản lý 1 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền đồng ý thì có thể tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi đủ tuổi nghỉ quản lý.

3.3. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư

- Cơ cấu cấp ủy về cơ bản đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là lãnh đạo đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện nhằm phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của Đảng và ổn định, phát triển của đơn vị.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) từ 10% trở lên. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

- Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy.

- Số lượng cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy:

+ Số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ trường là 15 đồng chí, Ban Thường vụ là 5 đồng chí, số lượng Phó Bí thư từ 1 - 2 đồng chí.

+ Số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ bộ phận không quá 7 đồng chí, gồm: 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư và các ủy viên.

+ Số lượng cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thực hiện như sau: Chi bộ có 3-4 đảng viên chính thức bầu Bí thư chi bộ; chi bộ có 5-8 đảng viên chính thức bầu Bí thư, nếu cần thiết bầu 1 Phó Bí thư; chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ bầu trực tiếp chi ủy trước, sau đó bầu Bí thư và bầu 1 Phó Bí thư trong số chi ủy viên.

3.4. Quy trình nhân sự

Cấp ủy cấp dưới phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện đại hội và phương án nhân sự cấp ủy, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội.

3.4.1. Quy trình nhân sự cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

- Bước 1: Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư nơi không có chi ủy) căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp đủ điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới (trường hợp tái cử và tham gia lần đầu); xem xét, thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

+ Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách đã được chi ủy chi bộ xem xét, thông qua ở Bước 1 (Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

+ Thành phần: Các đồng chí trong cấp ủy; các đồng chí là lãnh đạo đơn vị, tổ trưởng công đoàn cùng cấp.

+ Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được giới thiệu ở Bước 1 hoặc giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn lần đầu tham gia cấp ủy phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% trở lên, nhân sự được giới thiệu lựa chọn tái cử cấp ủy phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% trên tổng số người có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

- Bước 3: Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên

+ Phân tích kết quả lấy phiếu; đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và kết quả công tác nổi trội tại nơi công tác và cấp ủy cơ sở nơi cư trú đối với nhân sự được giới thiệu ở Bước 2.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự (nếu cần).

+ Thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

+ Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở Bước 2.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 50% trở lên tổng số đại biểu triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Bước 4: Chi ủy chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện đại hội và phương án nhân sự cấp ủy

+ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường.

+ Chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận báo cáo Đảng ủy bộ phận.

3.4.2. Quy trình nhân sự Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025

- Bước 1: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 1)

Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị Đề án nhân sự đại hội; trên cơ sở danh sách tổng hợp các đồng chí cấp ủy đương nhiệm và quy hoạch cấp ủy, rà soát, đánh giá từng trường hợp, xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, Phó Bí thư, Bí thư cấp ủy đương nhiệm và những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường.

- Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

+ Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách đã được hội nghị cấp ủy xem xét, thông qua ở Bước 1 (Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

+ Thành phần: Các đồng chí trong Đảng ủy bộ phận; các đồng chí trong Ban chủ nhiệm khoa, Chủ tịch công đoàn khoa, Bí thư liên chi đoàn, Trưởng bộ môn thuộc khoa; Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận.

Đối với Đảng bộ Phân hiệu: Các đồng chí trong Đảng ủy Phân hiệu; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Phân hiệu, Bí thư đoàn thanh niên Phân hiệu, trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và Trưởng các bộ môn: Cơ khí; Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin.

Xem thêm: Chọn Mua Xe Máy Dưới 40 Triệu Cho Nam Liệu Có Khó? ? Chọn Mua Xe Máy Dưới 40 Triệu Cho Nam Liệu Có Khó

+ Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được giới thiệu ở Bước 1 hoặc giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn lần đầu tham gia cấp ủy phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% trở lên, nhân sự được giới thiệu lựa chọn tái cử cấp ủy phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% trên tổng số người có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

- Bước 3: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 2)

+ Phân tích kết quả lấy phiếu; đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và kết quả công tác nổi trội tại nơi công tác và cấp ủy cơ sở nơi cư trú đối với nhân sự được giới thiệu ở Bước 2.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Lấy phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu (nếu cần).

+ Thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

+ Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở Bước 2.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 50% trở lên tổng số đại biểu triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường.

- Bước 4: Đảng ủy bộ phận báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường việc chuẩn bị văn kiện đại hội và phương án nhân sự cấp ủy.

3.4.3. Quy trình nhân sự Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025

a) Đối với các đồng chí tái cử

- Bước 1: Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đề án nhân sự đại hội; tổng hợp, rà soát danh sách cấp ủy đương nhiệm, tham mưu đánh giá sơ bộ điều kiện, tiêu chuẩn từng trường hợp đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để báo cáo Hội nghị cấp ủy (lần 1).

- Bước 2: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 1)

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, có cấu, số lượng được Đảng ủy Khối quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách tổng hợp, rà soát các đồng chí cấp ủy đương nhiệm do Tiểu ban nhân sự đề xuất, cấp ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Phó Bí thư, Bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

+ Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được hội nghị Đảng ủy trường xem xét, thông qua ở Bước 2 (Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

+ Thành phần: Các đồng chí trong Đảng ủy trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch hội Cựu chiến binh trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; các đồng chí là Trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm và Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất.

- Bước 4: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 2)

Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở Bước 3, cấp ủy thảo luận và lấy phiếu giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

- Bước 5: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 3)

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể cấp ủy thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

+ Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% trở lên tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng Bước 3 - Hội nghị cán bộ chủ chốt, tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

b) Đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy

- Bước 1: Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đề án nhân sự đại hội; tổng hợp, rà soát danh sách đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu đánh giá sơ bộ điều kiện, tiêu chuẩn từng trường hợp để giới thiệu ứng cử cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để báo cáo ở hội nghị cấp ủy (lần 1).

- Bước 2: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 1)

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Đảng ủy Khối quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng hợp, đánh giá sơ bộ điều kiện, tiêu chuẩn của từng trường hợp trong danh sách quy hoạch do Tiểu ban nhân sự đề xuất; cấp ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách nhân dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt

+ Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách đã được hội nghị cấp ủy xem xét, thông qua ở Bước 2 (Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

+ Thành phần: Các đồng chí trong Đảng ủy trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch hội Cựu chiến binh trường; Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; các đồng chí là Trưởng các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm và Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất.

+ Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cấp ủy thông qua ở Bước 2 hoặc giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% trở lên tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

- Bước 4: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 2)

+ Cấp ủy và Tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở Bước 3 tại nơi công tác và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị công tác, cấp ủy và Tiểu ban nhân sự xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

+ Trên cơ sở kết quả giới thiệu ở Bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); cấp ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để lấy ý kiến ở hội nghị cấp ủy (lần 3).

+ Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở Bước 3.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 50% trở lên tổng số đại biểu triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có nhiều người cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

- Bước 5: Tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 3)

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể cấp ủy thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

+ Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở Bước 4.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 50% trở lên tổng số đại biểu triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư 10-15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

4. Trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư

4.1. Về trình tự

Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, Ban Thường vụ trước để xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; sau đó tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ đảm bảo số lượng (bao gồm cả số dư) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình.

4.2. Về số dư

Cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10-15% so với tổng số cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, được cấp có thẩm quyền phân bổ trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định. Đối với những đơn vị có số lượng từ 3-5 ủy viên thì số dư tối đa là 01 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

5. Thực hiện bầu cử trong đại hội

Việc bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các cấp thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Thực hiện bầu Bí thư chi bộ tại đại hội ở những nơi chi bộ đoàn kết, thống nhất cao, đồng thời phải được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Thực hiện đại hội lấy phiếu giới thiệu Bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành khóa mới. Kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu Bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu Bí thư cấp ủy.

6. Thời gian tiến hành đại hội các cấp

6.1. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

6.2. Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ bộ phận, chi bộ không quá 1 ngày.

6.3. Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng hướng dẫn tổ chức đại hội theo quy định của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; theo dõi, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt văn kiện đại hội và phương án nhân sự cấp ủy Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; kịp thời nắm bắt và chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra; tham mưu về công tác nhân sự, nguyên tắc, cách thức phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ trường, xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan để tổ chức đại hội đảng các cấp.

2. Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội đảng các cấp; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả đại hội các cấp.

3. Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm giúp đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội các cấp, công tác nhân sự. Xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu dự đại hội và người giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hộiđảng cáccấp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trước, trong, sau đại hội đảng các cấp; kịp thời tham mưu, tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng.

5. Các Đảng bộ bộ phận, chi bộ có trách nhiệm quán triệt cho đảng viên, tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng yêu cầu, đủ nội dung. Báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và phương án nhân sự, khi được Ban Thường vụ Đảng ủy trường đồng ý mới tiến hành đại hội.

6.

Xem thêm: Top 13 Quán Cafe Sân Thượng Đẹp Ở Hà Nội “Siêu Xinh”, Just A Moment

Sau đại hội 7 ngày làm việc, cấp ủy khóa mới báo cáo và nộp hồ sơ đại hội về Văn phòng đảng ủy để chuẩn y các chức danh của cấp ủy khóa mới theo quy định.