Luật Tiếp Công Dân 2014

  -  

Cục technology thông tin, bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý độc giả trong thời gian qua đã sử dụng khối hệ thống văn bản quy phi pháp luật tại add http://www.sathachlaixe.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Luật tiếp công dân 2014

Đến nay, nhằm ship hàng tốt hơn yêu cầu khai thác, tra cứu giúp văn bản quy phi pháp luật từ trung ương đến địa phương, Cục technology thông tin đã đưa các đại lý dữ liệu nước nhà về văn bản pháp pháp luật vào sử dụng tại địa chỉ cửa hàng http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để thay thế sửa chữa cho hệ thống cũ nói trên.

Cục công nghệ thông tin trân trọng thông tin tới Quý độc giả được biết và muốn rằng đại lý dữ liệu non sông về văn bản pháp vẻ ngoài sẽ liên tiếp là add tin cậy để khai thác, tra cứu vớt văn bạn dạng quy phi pháp luật.

Trong quá trình sử dụng, shop chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ ý góp ý của Quý fan hâm mộ để cửa hàng dữ liệu non sông về văn phiên bản pháp dụng cụ được trả thiện.

Ý loài kiến góp ý xin giữ hộ về Phòng tin tức điện tử, Cục technology thông tin, bộ Tư pháp theo số điện thoại thông minh 046 273 9718 hoặc địa chỉ cửa hàng thư năng lượng điện tử banbientap
sathachlaixe.vn .


*
Thuộc tínhLược đồTải về
*
Bản in
Luat tiepcongdan.doc
VanBanGoc_Luat Tiep cong dan.PDF

QUỐC HỘI
Số: 42/2013/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

LUẬT

Tiếp công dân

______

 

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. điều khoản này biện pháp về nhiệm vụ tiếp công dân; quyền và nhiệm vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh; vấn đề tổ chức hoạt động tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân, vị trí tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và điều kiện đảm bảo cho vận động tiếp công dân.

2. Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức triển khai đến năng khiếu nại, kiến nghị, bội nghịch ánh, tiếp người quốc tế đến năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh được thực hiện như đối với tiếp công dân.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong hiện tượng này, các từ ngữ dưới đây được gọi như sau:

1. Tiếp công dân là câu hỏi cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, cá nhân quy định trên Điều 4 của lao lý này đón rước để lắng nghe, mừng đón khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, trả lời cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, làm phản ánh theo như đúng quy định của pháp luật.

Tiếp công dân bao hàm tiếp công dân hay xuyên, tiếp công dân chu trình và tiếp công dân hốt nhiên xuất.

2. Loài kiến nghị, phản chiếu là việc công dân cung cấp thông tin, trình diễn ý kiến, nguyện vọng, đề xuất phương án với cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể có thẩm quyền về những sự việc liên quan mang đến việc thực hiện chủ trương, mặt đường lối, chủ yếu sách, pháp luật, công tác cai quản trong các nghành đời sống buôn bản hội thuộc trọng trách của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá thể đó.

3. Vị trí tiếp công dân bao hàm Trụ sở tiếp công dân, vị trí tiếp công dân hoặc nơi thao tác khác bởi cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ tiếp công dân sắp xếp và bắt buộc được thông báo công khai hoặc thông tin trước cho tất cả những người được tiếp.

Điều 3. Nguyên lý tiếp công dân

1. Bài toán tiếp công dân bắt buộc được tiến hành tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, solo vị.

2. Câu hỏi tiếp công dân phải bảo đảm an toàn công khai, dân chủ, kịp thời; giấy tờ thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ kín đáo và bảo đảm an toàn cho fan tố cáo theo khí cụ của pháp luật; đảm bảo an toàn khách quan, bình đẳng, không khác nhau đối xử trong khi tiếp công dân.

3. Tôn trọng, tạo ra điều kiện tiện lợi cho công dân triển khai việc năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản chiếu theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ tiếp công dân

1. Những cơ quan bên nước có nhiệm vụ tổ chức tiếp công dân bao gồm:

a) bao gồm phủ;

b) Bộ, ban ngành ngang bộ; tổng cục và tổ chức triển khai tương đương; cục;

c) Ủy ban nhân dân những cấp;

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

đ) những cơ quan của Quốc hội;

e) Hội đồng nhân dân các cấp;

g) tand nhân dân, Viện kiểm liền kề nhân dân, kiểm toán nhà nước.

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp có trách nhiệm tiếp công dân theo lý lẽ của dụng cụ này và các văn bạn dạng quy phi pháp luật khác tất cả liên quan.

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tổ chức chính trị, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, phòng ban thuộc bao gồm phủ, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức việc tiếp công dân cân xứng với yêu thương cầu, quy mô, tính chất buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Căn cứ vào luật pháp của chính sách này, cơ quan trung ương của tổ chức triển khai chính trị, Ủy ban chiến trường Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội luật về việc tiếp công dân vào cơ quan, tổ chức triển khai thuộc hệ thống mình; cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng việc tiếp công dân tại các cơ quan liêu thuộc chủ yếu phủ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

Điều 5. Quản lý công tác tiếp công dân

1. Chính phủ thống nhất cai quản nhà nước về công tác tiếp công dân; trực tiếp làm chủ công tác tiếp công dân của các cơ quan lại hành thiết yếu nhà nước ở tw và địa phương.

Thanh tra chính phủ phụ trách trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện cai quản nhà nước về công tác tiếp công dân.

Các bộ, phòng ban ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện làm chủ công tác tiếp công dân vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

2. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều hòa, phối kết hợp việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của các cơ quan liêu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Tòa án nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao, kiểm toán nhà nước vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm tổ chức và thống trị công tác tiếp công dân của tand nhân dân các cấp, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân các cấp, các đơn vị thuộc truy thuế kiểm toán nhà nước.

Các cơ quan chế độ tại khoản này còn có trách nhiệm chu kỳ tổng kết cùng thông báo hiệu quả tổ chức tiếp công dân trực thuộc phạm vi cai quản của cơ quan mình cho cơ quan chỉ đạo của chính phủ để tổng đúng theo chung báo cáo Quốc hội.

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở fan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh.

2. Thiếu trách nhiệm trong vấn đề tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do bạn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu cung cấp.

3. Rành mạch đối xử trong những khi tiếp công dân.

4. Tận dụng quyền năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh để khiến rối trơ tráo tự công cộng.

5. Xuyên tạc, vu khống, khiến thiệt hại mang đến cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, fan tiếp công dân, tín đồ thi hành công vụ.

7. Kích động, chống ép, dụ dỗ, lôi kéo, thiết lập chuộc tín đồ khác triệu tập đông fan tại nơi tiếp công dân.

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy định tiếp công dân.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ,

PHẢN ÁNH; TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tín đồ đến năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh

1. Lúc tới nơi tiếp công dân, tín đồ khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt có những quyền sau đây:

a) trình bày về câu chữ khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh;

b) Được phía dẫn, giải thích về nội dung tương quan đến khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh của mình;

c) năng khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của fan tiếp công dân;

d) Nhận thông báo về bài toán tiếp nhận, công dụng xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh;

đ) trường hợp người khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì tất cả quyền áp dụng người phiên dịch;

e) những quyền không giống theo nguyên lý của điều khoản về năng khiếu nại, tố cáo.

2. Lúc tới nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu có những nghĩa vụ sau đây:

a) Nêu rõ chúng ta tên, địa chỉ cửa hàng hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b) tất cả thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c) trình diễn trung đích thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu tương quan đến văn bản khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh; ký hoặc điểm chỉ chứng thực những nội dung trình bày đã được tín đồ tiếp công dân ghi chép lại;

d) nghiêm túc chấp hành nội quy tiếp công dân và giải đáp của người tiếp công dân;

đ) trường hợp không ít người dân cùng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt về một câu chữ thì yêu cầu cử người đại diện để trình diễn nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh;

e) phụ trách trước điều khoản về nội dung khiếu nại, tố giác của mình.

Điều 8. Nhiệm vụ của người tiếp công dân

1. Lúc tiếp công dân, fan tiếp công dân phải bảo vệ trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt nêu rõ bọn họ tên, địa chỉ cửa hàng hoặc xuất trình sách vở tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có 1-1 hoặc trình bày ví dụ nội dung khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản bội ánh; cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Gồm thái độ đứng mực, kính trọng công dân, lắng nghe, đón nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh hoặc ghi chép đầy đủ, đúng đắn nội dung mà người đến năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, phía dẫn cho những người đến khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh chấp hành nhà trương, đường lối, thiết yếu sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết và xử lý đã bao gồm hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản bội ánh đến đúng phòng ban hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp cách xử trí hoặc phân loại, đưa đơn, trình người có thẩm quyền cách xử trí khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh; thông báo công dụng xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh đến công dân.

6. Yêu ước người vi phạm luật nội quy địa điểm tiếp công dân xong hành vi vi phạm; vào trường hợp phải thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu ước cơ quan chức năng xử lý theo phương tiện của pháp luật.

Điều 9. đầy đủ trường phù hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp bạn đến nơi tiếp công dân trong những trường vừa lòng sau đây:

1. Người trong triệu chứng say vị dùng chất kích thích, tín đồ mắc bệnh tinh thần hoặc một dịch khác làm cho mất kĩ năng nhận thức hoặc kĩ năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi bắt nạt dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, tín đồ tiếp công dân, tín đồ thi hành công vụ hoặc gồm hành vi khác phạm luật nội quy địa điểm tiếp công dân;

3. Tín đồ khiếu nại, tố giác về vụ việc đã giải quyết đúng bao gồm sách, pháp luật, được ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, gợi ý nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Các trường hòa hợp khác theo phương tiện của pháp luật.

Chương III

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN Ở TRUNG ƯƠNG, TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP TỈNH,

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN; VIỆC TIẾP CÔNG DÂN Ở CẤP XÃ

Điều 10. Trụ sở tiếp công dân

1. Trụ sở tiếp công dân là khu vực để công dân trực sau đó khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh với chỉ huy Đảng, đơn vị nước ở tw hoặc chỉ đạo Đảng, cơ quan ban ngành ở địa phương; có thay mặt của một vài cơ quan, tổ chức tại trung ương hoặc địa phương gia nhập tiếp công dân thường xuyên và là nơi để lãnh đạo Đảng, bên nước ở tw hoặc địa phương thẳng tiếp công dân trong số những trường hợp yêu cầu thiết.

2. Trụ sở tiếp công dân bao gồm:

a) Trụ sở tiếp công dân sinh sống trung ương;

b) Trụ sở tiếp công dân ở tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọi thông thường là Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh);

c) Trụ sở tiếp công người ở quận, huyện, thành phố, thị thôn thuộc tỉnh giấc (sau phía trên gọi phổ biến là Trụ sở tiếp công dân cấp huyện).

3. Ban tiếp công dân được ra đời để trực tiếp cai quản Trụ sở tiếp công người ở mỗi cấp; phối kết hợp cùng đại diện cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan tiền tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:

a) tổ chức triển khai việc tiếp công dân mang lại khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, đề đạt tại Trụ sở tiếp công dân;

b) Giải thích, khuyên bảo công dân tiến hành việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản chiếu theo pháp luật của pháp luật;

c) Phân loại, xử lý đối chọi khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh được mừng đón tại Trụ sở tiếp công dân; thực hiện việc chuyển solo khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội phản ánh đã được mừng đón nhưng không thuộc phạm vi, trọng trách xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân;

d) Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý, vấn đáp về việc giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội nghịch ánh nhưng mà Ban tiếp công dân đã chuyển đến;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; report định kỳ và bỗng dưng xuất với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

4. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân có trách nhiệm cử thay mặt tham gia triển khai việc tiếp công dân liên tiếp để mừng đón các năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh về nội dung thuộc nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình trên Trụ sở tiếp công dân.

5. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của những Ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật hóa học của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp vận động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 11. Tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

1. Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh, là vị trí tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh với các cơ quan trung ương của Đảng, chủ tịch nước, các cơ quan liêu của Quốc hội, bao gồm phủ.

2. Ban tiếp công dân trung ương thuộc Thanh tra chính phủ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân ở trung ương.

3. Văn phòng trung ương Đảng, Ủy ban bình chọn Trung ương, Ban Nội chủ yếu Trung ương, Văn phòng chủ tịch nước, Văn phòng chính phủ, Ban dân nguyện nằm trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội cử thay mặt phối hợp thuộc Ban tiếp công dân trung ương thực hiện việc tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân sinh sống trung ương.

4. Phạm vi tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản chiếu tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được tiến hành theo cách thức sau đây:

a) Đại diện Văn phòng trung ương Đảng tiếp nhận, cách xử lý kiến nghị, đề đạt về công ty trương, đường lối, chế độ của Đảng; tiếp nhận, xử trí khiếu nại, tố giác về công tác xây dựng Đảng với những vụ việc khác trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các ban đảng trung ương, trừ những nội dung chính sách tại điểm b và điểm c khoản này;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra tw tiếp nhận, xử trí kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm soát Đảng những cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, cáo giác về những sự việc liên quan cho kỷ lao lý Đảng, phẩm hóa học cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức triển khai Đảng nằm trong thẩm quyền của Ủy ban đánh giá Trung ương;

c) Đại diện Ban Nội chính tw tiếp nhận, giải pháp xử lý kiến nghị, phản bội ánh tương quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Nội chính những cấp; tiếp nhận, giải pháp xử lý khiếu nại, tố giác về nghành nội chủ yếu và phòng, kháng tham nhũng;

d) Đại diện Ban dân nguyện trực thuộc Ủy ban hay vụ Quốc hội tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu gửi đến quản trị Quốc hội, những cơ quan liêu của Quốc hội;

đ) Đại diện Văn phòng quản trị nước tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh tương quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị nước;

e) Đại diện Văn phòng chính phủ tiếp nhận, xử trí khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh tương quan đến công ty trương, chính sách, đưa ra quyết định của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, mang lại trách nhiệm của khá nhiều bộ, những ngành;

g) Ban tiếp công dân trung ương tiếp nhận, cách xử trí khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt không thuộc những nội dung phương pháp tại các điểm a, b, c, d, đ cùng e khoản này.

5. Tổng Thanh tra chính phủ, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương ít độc nhất 01 ngày vào 01 mon và triển khai việc tiếp công dân thốt nhiên xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của cơ chế này.

6. Tổng Thanh tra chính phủ quy định nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cư trung ương.

Điều 12. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh

1. Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh được tổ chức triển khai ở mỗi tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, là chỗ tiếp công dân mang đến khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh với tỉnh ủy, Thành ủy (sau đây gọi thông thường là tỉnh ủy), Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

2. Ban tiếp công dân cung cấp tỉnh vày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, trực thuộc văn phòng và công sở Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, bởi một Phó Chánh văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp làm chủ Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh.

3. Văn phòng và công sở Tỉnh ủy, Ủy ban bình chọn Tỉnh ủy, Ban Nội bao gồm Tỉnh ủy, công sở Đoàn đbqh và Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh cử thay mặt đại diện phối hợp thuộc Ban tiếp công dân cấp cho tỉnh tiến hành việc tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh.

4. Phạm vi tiếp nhận, giải pháp xử lý khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh được triển khai theo lao lý sau đây:

a) Đại diện công sở Tỉnh ủy tiếp nhận, xử trí kiến nghị, phản chiếu về nhà trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng với những sự việc khác nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của tỉnh giấc ủy;

b) Đại diện Ủy ban kiểm soát Tỉnh ủy tiếp nhận, cách xử lý kiến nghị, phản nghịch ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp cho mình và cung cấp dưới; tiếp nhận, cách xử trí khiếu nại, tố giác về những vấn đề liên quan mang lại kỷ hiện tượng Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về làm việc trong nội bộ tổ chức Đảng trực thuộc thẩm quyền của Ủy ban đánh giá Tỉnh ủy;

c) Đại diện Ban Nội thiết yếu cấp tỉnh giấc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, làm phản ánh tương quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Nội chủ yếu cấp tỉnh; tiếp nhận, giải pháp xử lý khiếu nại, tố giác về nghành nội chủ yếu và phòng, phòng tham nhũng trực thuộc thẩm quyền của Ban Nội thiết yếu cấp tỉnh;

d) Đại diện công sở Đoàn đại biểu qh và Hội đồng quần chúng tiếp công dân cho khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh với đại biểu quốc hội thuộc Đoàn đại biểu chính phủ ở địa phương, với Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh tương quan đến việc tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi của Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

đ) Ban tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận, cách xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh liên quan đến trọng trách của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, những sự việc cần report Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho chủ kiến chỉ đạo; về chủ trương, ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản chiếu không thuộc các nội dung luật pháp tại các điểm a, b, c với d khoản này.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẳng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày vào 01 mon và triển khai việc tiếp công dân bỗng dưng xuất trong số trường hợp nguyên tắc tại khoản 3 Điều 18 của công cụ này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh.

Điều 13. Tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân cung cấp huyện

1. Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thành lập và hoạt động ở từng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, là địa điểm tiếp công dân mang lại khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh với thị trấn ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy (sau trên đây gọi phổ biến là thị trấn ủy), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

2. Ban tiếp công dân cấp huyện vày Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, trực thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, vị một Phó Chánh công sở phụ trách, phụ trách trực tiếp làm chủ Trụ sở tiếp công dân cấp cho huyện.

3. Văn phòng công sở Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cử đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp huyện tiến hành việc tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp huyện.

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân cung cấp huyện được thực hiện theo chế độ sau đây:

a) Đại diện văn phòng Huyện ủy tiếp nhận, giải pháp xử lý kiến nghị, phản ánh về công ty trương, đường lối, chế độ của Đảng; tiếp nhận, cách xử trí khiếu nại, tố giác về công tác xây dựng Đảng thuộc thẩm quyền của thị xã ủy;

b) Đại diện Ủy ban đánh giá Huyện ủy tiếp nhận, cách xử lý kiến nghị, phản ánh những vụ việc liên quan mang lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban khám nghiệm Đảng cấp cho huyện và cung cấp dưới; tiếp nhận, xử trí khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan mang lại kỷ luật Đảng, phẩm hóa học cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức triển khai Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban chất vấn Huyện ủy;

c) Ban tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, xử trí khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu về các nội dung tương quan đến việc tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cung cấp huyện; trọng trách của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, những vấn đề cần report Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, đưa ra quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện và những khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh không thuộc những nội dung phương tiện tại điểm a và điểm b khoản này.

5. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện trực tiếp tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân cấp cho huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân tự dưng xuất trong các trường hợp hình thức tại khoản 3 Điều 18 của phương pháp này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phát hành nội quy tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của trưởng phòng ban tiếp công dân

1. Quản lý, điều hành vận động tại Trụ sở tiếp công dân; điều hành, reviews việc tiến hành nhiệm vụ của fan tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân.

2. Phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân tiếp tục tại Trụ sở tiếp công dân.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Mua Xe Ô Tô Cũ Ở Đâu Uy Tín Tphcm Uy Tín Nhất

3. Nhà trì, phối kết hợp với thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai tham gia tiếp công dân liên tục tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan khác sẵn sàng cho lãnh đạo cơ quan liêu Đảng, nhà nước sinh hoạt trung ương, cấp tỉnh, cấp cho huyện, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân.

4. Yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử tín đồ có trọng trách đến Trụ sở tiếp công dân để phối kết hợp tham gia tiếp công dân khi có vụ việc phức hợp hoặc trong trường hợp cần thiết khác.

5. Yêu cầu hoặc đề xuất cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, người dân có thẩm quyền xử lý đối với người gồm hành vi vi phạm pháp luật về tiếp công dân, nội quy, quy định tiếp công dân.

Điều 15. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn

1. Vấn đề tiếp công dân của cung cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn (sau phía trên gọi chung là Ủy ban nhân dân cung cấp xã).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thẳng phụ trách công tác tiếp công dân ở cung cấp xã và tiến hành các nhiệm vụ sau đây:

a) phát hành nội quy tiếp công dân;

b) bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho vấn đề tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phân công fan tiếp công dân;

d) trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã tối thiểu 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân tự dưng xuất trong số trường hợp phép tắc tại khoản 3 Điều 18 của cách thức này;

đ) Phối hợp nghiêm ngặt với cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có tương quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người dân cùng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu về một nội dung; đảm bảo an toàn an toàn, đơn độc tự cho vận động tiếp công dân;

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, report định kỳ và bỗng xuất với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

Chương IV

TIẾP CÔNG DÂN TẠI CƠ quan liêu HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC;

TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 16. Việc tổ chức tiếp công dân tại ban ngành hành bao gồm nhà nước

1. Bộ, cơ sở ngang cỗ thành lập bộ phận tiếp công dân hoặc sắp xếp công chức ở trong Thanh tra cỗ làm công tác tiếp công dân.

Việc tiếp công dân của tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang cỗ do bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ quy định tương xứng với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động vui chơi của từng tổ chức.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh sắp xếp công chức nằm trong Thanh tra cơ sở làm công tác tiếp công dân.

Việc tiếp công dân của phòng ban trực ở trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và việc tiếp công dân của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quy định phù hợp với yêu thương cầu, đặc thù tổ chức và hoạt động vui chơi của từng cơ quan.

3. Bao gồm phủ, Thanh tra thiết yếu phủ, Văn phòng thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, văn phòng Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, công sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân sinh sống trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp cho tỉnh, cấp huyện thì không bố trí địa điểm tiếp công dân liên tiếp tại cơ quan mình.

Điều 17. Việc tổ chức triển khai tiếp công dân tại tand nhân dân, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân, kiểm toán nhà nước

1. Tòa án nhân dân nhân dân tối cao, tòa án nhân dân nhân dân các cấp, Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân các cấp, truy thuế kiểm toán nhà nước, kiểm toán nhà nước khu vực có trọng trách tổ chức vấn đề tiếp công dân và sắp xếp địa điểm tiếp công dân của ban ngành mình để đón nhận khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh của công dân.

2. Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình quy định rõ ràng việc tổ chức triển khai tiếp công dân của ban ngành mình, của tand nhân dân, Viện kiểm giáp nhân dân các cấp, của truy thuế kiểm toán nhà nước khu vực.

Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu tư mạnh quan trong việc tiếp công dân

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của ban ngành mình:

a) ban hành nội quy, quy định tiếp công dân;

b) sắp xếp địa điểm thuận tiện cho việc tiếp công dân; bảo vệ cơ sở thiết bị chất ship hàng việc tiếp công dân;

c) phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân hay xuyên;

d) Phối hợp ngặt nghèo với cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có tương quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người dân cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung;

đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, người có trọng trách thuộc quyền làm chủ của mình tiến hành các nguyên tắc của quy định trong câu hỏi tiếp công dân;

e) bao gồm trách nhiệm bảo đảm an toàn, cô quạnh tự cho hoạt động tiếp công dân;

g) report tình hình, hiệu quả công tác tiếp công dân cùng với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

2. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân tối thiểu 01 ngày vào 01 mon tại vị trí tiếp công dân của ban ngành mình.

3. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có rất nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của không ít cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc ý kiến của những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ có đạo, lưu ý kịp thời có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hoặc hoàn toàn có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của nhà nước, của tập thể, xâm hại cho tính mạng, tài sản của nhân dân, tác động đến an ninh, chủ yếu trị, đơn thân tự, bình an xã hội.

4. Lúc tiếp công dân, fan đứng đầu tư mạnh quan phải có ý kiến vấn đáp về việc giải quyết và xử lý vụ câu hỏi cho công dân. Trường vừa lòng chưa vấn đáp ngay được thì chỉ huy cơ quan, tổ chức, solo vị, công chức, viên chức nằm trong quyền quản lý của mình đúng lúc xem xét, giải quyết và xử lý và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Điều 19. Địa điểm tiếp công dân

1. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng phải được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm an toàn các điều kiện vật chất quan trọng để công dân đến trình diễn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu được dễ dàng dàng, thuận lợi.

Tại vị trí tiếp công dân, bắt buộc niêm yết ví dụ nội quy tiếp công dân của cơ quan, đối kháng vị, chỉ dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh theo hiện tượng của điều khoản và những thông tin vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 24 của khí cụ này.

2. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể việc sắp xếp cơ sở vật hóa học của địa điểm tiếp công dân.

Chương V

TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC CƠ quan lại CỦA QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI,

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Điều 20. Tiếp công dân của những cơ quan lại của Quốc hội

1. Các cơ quan lại của Quốc hội có trọng trách tổ chức bài toán tiếp công dân tại vị trí tiếp công dân của Quốc hội hoặc vị trí tiếp công dân do những cơ quan liêu của Quốc hội gạn lọc khi cần thiết để chào đón khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu của cử tri.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều hòa, phối kết hợp và tổ chức triển khai việc tiếp công dân của các cơ quan lại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Ban dân nguyện ở trong Ủy ban hay vụ Quốc hội có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội vào việc tổ chức triển khai công tác tiếp công dân của những cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; thay mặt đại diện cho các cơ quan lại của Quốc hội tiến hành tiếp công dân liên tiếp tại Trụ sở tiếp công dân ở tw và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội.

3. Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm phân công đại diện Thường trực Hội đồng, trực thuộc Ủy ban tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh; nghiên cứu và phân tích và xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh thuộc nghành nghề Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội phụ trách; phối hợp với Ban dân nguyện và các cơ quan hữu quan trong câu hỏi tiếp công dân khi đề xuất thiết.

Điều 21. Tiếp công dân của đại biểu Quốc hội

1. Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân trên Trụ sở tiếp công dân cung cấp tỉnh hoặc chỗ tiếp công dân vị Đoàn đại biểu Quốc hội sắp xếp theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu quốc hội hoặc khi thấy buộc phải thiết.

Lịch tiếp công dân của đại biểu quốc hội được thông tin cho đbqh biết muộn nhất là 10 ngày có tác dụng việc, trước ngày có lịch tiếp. Ngôi trường hợp bắt buộc tham gia tiếp công dân theo lịch đã có được thông báo, đại biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ chậm tuyệt nhất là 05 ngày có tác dụng việc, trước thời điểm ngày có kế hoạch tiếp.

2. Khi công dân tất cả yêu cầu chạm chán đại biểu Quốc hội để trình diễn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu thì đại biểu chính phủ có nhiệm vụ sắp xếp thời hạn tiếp công dân; trường hợp không thể tiếp công dân được thì đại biểu quốc hội cử người nhận đơn hoặc hứa tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

3. Đoàn đại biểu quốc hội có trách nhiệm tổ chức nhằm đại biểu Quốc hội triển khai việc tiếp công dân; giúp đại biểu chính phủ chuyển 1-1 và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu chính phủ đã chuyển mang đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Điều 22. Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh, cấp cho huyện triển khai việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cùng cung cấp hoặc tại khu vực tiếp công dân cư địa phương mà đại biểu ứng cử theo sự sắp xếp của trực thuộc Hội đồng nhân dân thuộc cấp.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp xã tiến hành việc tiếp công dân trên Trụ sở Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp cho xã có trách nhiệm tổ chức nhằm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tiếp công dân; thu xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân; cử công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cung cấp huyện; tổ chức để đại biểu Hội đồng quần chúng. # tiếp công dân tại chỗ tiếp công người ở địa phương cơ mà đại biểu ứng cử.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân triển khai tiếp công dân theo lịch đã làm được phân công. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt của công dân, đại biểu Hội đồng quần chúng có trách nhiệm nghiên cứu, khuyên bảo công dân gởi khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản nghịch ánh mang lại đúng cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp phải thiết, đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp hoặc trải qua Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ở cung cấp xã thì thông qua Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # chuyển solo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc bài toán giải quyết.

Điều 23. Quy định chi tiết việc tiếp công dân của những cơ quan liêu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

Ủy ban hay vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tiếp công dân của các cơ quan liêu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp.

Chương VI

HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

Điều 24. Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá nhân

1. Ban tiếp công dân ở trung ương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Ban tiếp công dân cung cấp huyện có trọng trách niêm yết công khai minh bạch tại Trụ sở tiếp công dân định kỳ tiếp công dân của lãnh đạo những cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thay mặt cùng tham dự buổi tiếp công dân và văn bản tập trung giải quyết và xử lý tại từng buổi tiếp công dân.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có nhiệm vụ niêm yết công khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình tại trụ sở cơ quan, tổ chức, solo vị, tại địa điểm tiếp công dân và chào làng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng (nếu có).

Nội dung thông tin cần chào làng bao gồm:

a) vị trí tiếp công dân;

b) thời gian tiếp công dân hay xuyên;

c) kế hoạch tiếp công dân của fan đứng đầu cơ quan, tổ chức, đối kháng vị; thành phần tham dự và dự kiến văn bản tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ.

3. định kỳ tiếp công dân của đại diện Hội đồng dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng được niêm yết công khai tại vị trí tiếp công dân của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội, nơi tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

4. Lịch tiếp công dân biện pháp tại khoản 1, điểm c khoản 2 cùng khoản 3 Điều này được niêm yết muộn nhất là 05 ngày làm cho việc, trước ngày tiếp công dân; trường phù hợp không thể tiến hành việc tiếp công dân theo kế hoạch đã công bố do tất cả lý do quang minh chính đại thì có thể lùi kế hoạch tiếp công dân sang thời hạn khác và phải thông báo rõ ràng thời gian dự kiến tiếp công dân tại chỗ tiếp công dân.

Điều 25. đón nhận và xử lý những bước đầu tiên khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh

1. Lúc công dân mang lại khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh thì bạn tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu mong họ nêu rõ chúng ta tên, showroom hoặc xuất trình sách vở và giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, làm phản ánh trình bày nội dung vụ việc.

2. Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân gồm; số lắp thêm tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ, câu chữ sự việc, quy trình xem xét, xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (nếu có); yêu cầu, kiến nghị của tín đồ đến năng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh; việc tiếp nhận, xử trí vụ việc.

Trường hợp bạn đến năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản bội ánh chưa xuất hiện đơn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu thì người tiếp công dân chỉ dẫn viết solo hoặc khắc ghi đầy đủ, đúng mực nội dung khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh bởi văn phiên bản và yêu cầu họ ký xác thực hoặc điểm chỉ; trường đúng theo nội dung trình diễn chưa rõ ràng, không thiếu thốn thì người tiếp công dân đề nghị người mang lại khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, đề đạt trình bày bổ sung cập nhật hoặc bổ sung cập nhật tài liệu, bệnh cứ.

3. Trường thích hợp trong đối chọi vừa gồm nội dung năng khiếu nại, vừa bao gồm nội dung tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh thì người tiếp công dân phía dẫn bạn đến năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt viết thành 1-1 riêng nhằm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 26. Phân loại, chuyển câu chữ khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội nghịch ánh mang đến cơ quan, người dân có thẩm quyền thụ lý, giải quyết

1. Câu hỏi phân loại, chuyển ngôn từ khiếu nại, cáo giác đến cơ quan, tổ chức, solo vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết và xử lý trong quy trình tiếp công dân được thực hiện như sau:

a) Trường phù hợp khiếu nại, cáo giác thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình cùng đủ điều kiện thụ lý thì fan tiếp công dân mừng đón thông tin, tài liệu, triệu chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo với người có thẩm quyền thụ lý;

b) Trường hợp khiếu nại, cáo giác không trực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình thì phía dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nhằm khiếu nại, tố cáo. Trường thích hợp khiếu nại, tố giác thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cấp bên dưới mà không được giải quyết thì fan tiếp công dân report người tất cả thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền giải quyết;

c) Trường vừa lòng khiếu nại, tố giác đã được giải quyết và xử lý đúng thiết yếu sách, lao lý thì fan tiếp công dân giải thích, lí giải để người đến năng khiếu nại, tố giác chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết và xử lý khiếu nại, ra quyết định xử lý hành vi vi phạm luật bị tố giác và yêu cầu công dân hoàn thành việc khiếu nại, tố cáo;

d) ngôi trường hợp dìm được solo khiếu nại, cáo giác không do fan khiếu nại, tín đồ tố cáo trực tiếp chuyển đến thì tiến hành việc phân loại và cách xử trí theo lao lý của quy định về khiếu nại, tố cáo.

2. Việc phân loại, chuyển văn bản kiến nghị, làm phản ánh mang đến cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân được triển khai như sau:

a) Trường phù hợp kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân report người tất cả thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và xử lý hoặc phân công phần tử nghiên cứu, coi xét, giải quyết;

b) Trường hợp kiến nghị, đề đạt không nằm trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì bạn tiếp công dân chuyển đối chọi hoặc chuyển bạn dạng ghi lại nội dung trình bày của bạn kiến nghị, phản ánh mang đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nhằm nghiên cứu, tiếp thu, coi xét, giải quyết.

Điều 27. Trách nhiệm thông tin cho Ban tiếp công dân, fan tiếp công dân về việc giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu được đưa đến

1. Khi nhận ra nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt do phần tử tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình chuyển đến, người dân có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trọng trách xem xét, cách xử lý hoặc phân công thành phần chuyên môn coi xét, cách xử trí và thông báo công dụng xử lý cho người tiếp công dân để thông báo lại cho tất cả những người đến năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt theo luật pháp tại khoản 1 Điều 28 của cơ chế này.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận được năng khiếu nại, tố cáo bởi vì cơ quan lại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban tiếp công dân chuyển mang lại có trọng trách xem xét, giải quyết theo quy định quy định và thông báo kết quả cho cơ quan, tín đồ đã chuyển đối kháng biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày vụ câu hỏi được giải quyết; trường vừa lòng vụ việc đã được giải quyết và xử lý trước kia thì thông báo ngay mang lại cơ quan, bạn đã chuyển đối kháng biết.

Điều 28. Thông báo công dụng xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh

1. Vào thời hạn 10 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày đón nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản nghịch ánh, người tiếp công dân tất cả trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bạn dạng đến người đang đi tới khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh về một trong những nội dung sau đây:

a) khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, làm phản ánh đã làm được thụ lý nhằm giải quyết;

b) việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dãn dài thời gian do yêu cầu xác minh thêm theo qui định của cách thức khiếu nại, công cụ tố cáo;

c) khước từ thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc ko đủ đk thụ lý;

d) ngôn từ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, solo vị, cá thể có thẩm quyền giải quyết.

2. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác có trách nhiệm thông báo công dụng giải quyết khiếu nại, tố cáo cho tất cả những người khiếu nại, cáo giác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận được thông tin quy định trên khoản 2 Điều 27 của luật này, ban ngành của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban tiếp công dân có trọng trách thông báo cho người khiếu nại, tố giác về tác dụng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường đúng theo người đó đã có yêu cầu trước đó.

Chương VII

TRÁCH NHIỆM TIẾP VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI,

TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VỀ MỘT NỘI DUNG

Điều 29. Cử người đại diện thay mặt khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu về một nội dung

Khi không ít người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một văn bản tại nơi tiếp công dân thì fan tiếp công dân yêu thương cầu những người dân này đề nghị cử đại diện thay mặt để trình diễn nội dung khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản nghịch ánh với những người tiếp công dân (sau phía trên gọi bình thường là tín đồ đại diện). Người đại diện phải là bạn khiếu nại, fan tố cáo, fan kiến nghị, fan phản ánh. Vấn đề cử người thay mặt đại diện phải thể hiện bởi văn phiên bản có chữ ký của toàn bộ những tín đồ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản bội ánh.

Trường đúng theo có từ thời điểm năm đến mười bạn thì cử một hoặc hai fan đại diện; trường hợp có trên mười tín đồ thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá năm người. Người thay mặt đại diện phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về tính đúng theo pháp của việc thay mặt và văn bạn dạng cử tín đồ đại diện.

Điều 30. Tiếp và xử lý trường hợp không ít người dân cùng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh về một ngôn từ tại nơi tiếp công dân

1. Bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, trưởng ban tiếp công dân nơi có khá nhiều người khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh tập trung có trọng trách trực tiếp tiếp hoặc cử người đại diện cho mình tiếp thay mặt đại diện của những người dân khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh để lắng tai người đại diện thay mặt trình bày về ngôn từ khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh và những thông tin, tài liệu vì họ cung cấp.

Trường hợp những người dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản bội ánh chưa xuất hiện đơn khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu thì bạn tiếp công dân yêu mong người đại diện thay mặt viết thành văn phiên bản hoặc lưu lại đầy đủ, đúng chuẩn nội dung vụ vấn đề do người đại diện thay mặt trình bày, hiểu lại mang lại họ nghe với yêu cầu ký hoặc điểm chỉ để xác nhận.

Trường đúng theo khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình thì fan tiếp công dân tiếp nhận, xem xét thụ lý để giải quyết và thông tin cho đại diện thay mặt của những người dân khiếu nại, tố giác về kết quả xử lý theo lao lý của pháp luật; trường hợp vụ câu hỏi không ở trong thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình thì chuyển solo hoặc hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh đến cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

2. Trường vừa lòng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ảnh phức tạp, có nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của đa số cấp, nhiều ngành, đã qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, xử lý hoặc vụ việc có tương đối nhiều người tham gia, diễn biến phức tạp thì người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị hoặc trưởng ban tiếp công dân bao gồm trách nhiệm:

a) công ty trì hoặc kết hợp với thay mặt cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hoặc đại diện Ủy ban dân chúng địa phương địa điểm phát sinh năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt tiếp người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bội nghịch ánh;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; cử bạn có trọng trách tham gia tiếp người đại diện khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh.

3. Trường hợp những người đến năng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội phản ánh gồm hành vi kích động, khiến rối đơn thân tự hoặc ăn hiếp dọa so với người tiếp công dân, tín đồ thi hành công vụ thì bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trưởng ban tiếp công dân, người phụ trách vị trí tiếp công dân đề nghị kịp thời tăng tốc người tiếp công dân; yêu cầu cơ quan liêu công an hoặc cơ quan tính năng có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 31. Trách nhiệm phối hợp của bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong câu hỏi tiếp và giải pháp xử lý trường hợp đa số người cùng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, bội phản ánh

1. Khi nhận ra yêu mong của fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị hoặc của trưởng phòng ban tiếp công dân, fan phụ trách vị trí tiếp công dân thì tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng có tương quan có trách nhiệm:

a) Cử bạn có trách nhiệm hoặc trực tiếp tiếp người đại diện thay mặt khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, làm phản ánh;

b) cung ứng thông tin, tư liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, đề đạt theo yêu mong của người có thẩm quyền;

c) xử lý vụ vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc chỉ huy cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lý của mình giải quyết vụ câu hỏi theo cách thức của pháp luật;

d) công ty trì vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương.

2. Thủ trưởng cơ quan công an vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm tiến hành hoặc phối hợp với Ban tiếp công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liên quan áp dụng những biện pháp bảo đảm an toàn trật tự công cộng tại nơi có tương đối nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh về một nội dung; xử lý người dân có hành vi vi phạm luật theo phương tiện của pháp luật.

Điều 32. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra chủ yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổng Thanh tra thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quản trị Ủy ban nhân dân, phòng ban công an, phòng ban thanh tra các cấp và những cơ quan liêu khác ở trong nhà nước trong câu hỏi xử lý ngôi trường hợp không ít người dân cùng năng khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản chiếu về một nội dung.

2. Quản trị Ủy ban nhân dân tp Hà Nội, tp hcm có nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với Thanh tra thiết yếu phủ, bộ Công an trong vấn đề xử lý trường hợp không ít người cùng năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt về một câu chữ tại Trụ sở tiếp công dân ở tw khi được yêu thương cầu.

Chương VIII

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM đến HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

Điều 33. Điều kiện bảo đảm an toàn cho hoạt động tiếp công dân

1. Nhà nước có chính sách, bảo đảm an toàn kinh chi phí đối với hoạt động tiếp công dân, áp dụng technology thông tin và các phương tiện kỹ thuật khác nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đất nước về tiếp công dân, xử lý đối chọi thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giao hàng công tác tiếp công dân.

2. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết về những điều kiện bảo vệ cho chuyển động tiếp công dân.

Điều 34. Tiêu chuẩn, chế độ, cơ chế đối với những người tiếp công dân

1. Tín đồ tiếp công dân yêu cầu là người dân có phẩm hóa học đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, rứa vững chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước, thông liền thực tế, có tác dụng vận động, thuyết phục quần chúng, sức nóng tình, đảm bảo yêu mong về sức mạnh và tất cả trách nhiệm so với nhiệm vụ được giao.

2. Fan làm công tác làm việc tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tiếp công dân và các cơ chế khác theo phép tắc của chủ yếu phủ.

Chương XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Luật này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2014.

Những lao lý về tiếp công dân trên Chương V của hình thức Khiếu nại, tố giác số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo qui định số 26/2004/QH11 và chế độ số 58/2005/QH11, Chương V của nguyên lý Khiếu nài số 02/2011/QH13 hết hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Xem thêm: Xem Ngày Cưới 2015 (Chọn Ngày Đại Cát Cho, Xem Ngày Tốt Cưới Hỏi Trong Tháng 1 Năm 2015

Điều 36. Dụng cụ chi tiết

Ủy ban thường vụ Quốc hội, chính phủ, những cơ quan, tổ chức triển khai khác bao gồm thẩm quyền quy định cụ thể các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã có được Quốc hội nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 t