BÀI TẬP NHIỆT NHÔM

  -  
Chương 1: Este Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin, Amino axit, protein Chương 4: Polime và vật tư polime Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại Chương 6: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 7: fe và một trong những kim loại đặc trưng

Câu hỏi 1 : sử dụng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng sức nóng nhôm). Thành phầm sau phản ứng chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH tạo ra 0,672 lít khí (đktc). Tính m ?

A 0,540gam B 0,810gam C 1,080 gam D 1,755 gam

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì thành phầm sau phản bội ứng công dụng với NaOH hiện ra khí => Al dư, Fe2O3 hết

Ta bao gồm nFe2O3 = 0,01mol; nH2 = 0,03 mol

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

0,01 → 0,02 (mol)

Aldư + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2 

0,02 ← 0,03 (mol)

→ nAl ban đầu = nAl pư + nAl dư = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

→ m = 0,04.27 = 1,08 gam

Đáp án C


Câu hỏi 2 : Nung tất cả hổn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hài hòa hết B bởi HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu mang lại phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy còn 8,8g rắn C. Trọng lượng các hóa học trong A là?

A mAl = 2,7g, mFe2O3 = 1,12g B mAl = 5,4g, mFe2O3 = 1,12gC mAl = 2,7g, mFe2O3 = 11,2g D mAl = 5,4g, mFe2O3 = 11,2g

Lời giải đưa ra tiết:

Hỗn hợp sau pứ gồm Al2O3, Fe và Al hoặc Fe2O3 dư 

Nếu Al dư thì B chứa: Al2O3, Fe với Al dư

 

Cho B chức năng dd HCl thì: 1,5nAl + nFe = nH2 = 0,1 mol

⟹ nFe Fe = 8,8 gam ⟹ nFe ≈ 0,157 không vừa lòng nFe 2O3 dư

2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3 (1)

0,1← 0,05 ← 0,1 

Fe + 2HCl → H2 (2)

0,1 ← 0,1 

⟹ mAl = 27.0,1 = 2,7 gam

Theo (1) → mFe203p/ư = 0,05.160 = 8 gam

Chất rắn C gồm fe (0,1 mol) và Fe2O3 dư 

⟹ mFe2O3 dư = 8,8 - 56.0,1 = 3,2 gam

⟹ mFe2O3 ban đầu = 8 + 3,2 = 11,2 gam

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : Trộn 10,8 gam bột nhôm cùng với 34,8g bột Fe3O4 rồi triển khai phản ứng nhiệt nhôm thu được các thành phần hỗn hợp A. Tổ hợp hết A bởi HCl nhận được 10,752 lít H2 (đktc). Năng suất phản ứng nhiệt nhôm là

A 80% B 20% C 60% D 40%

Đáp án: A


Phương pháp giải:

viết PTHH, đo lường và tính toán theo PTHH


Lời giải bỏ ra tiết:

nAl = 0,4 nFe3O4 = 0,15 

Gọi x là số mol Al bội phản ứng

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3 

x → 9x/8 

=> nAl dư = 0,4 - x; nFe = 9x/8 

Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

=> nH2 = (0,4 - x).1,5 + 9x/8 = 0,48 => x = 0,32 

=> H = (0,32/0,4).100% = 80% 

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : Nung lếu láo hợp gồm 10,8 gam gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí), sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hóa học rắn Y. Cân nặng kim một số loại trong Y là:

A 5,6 gam B 22,4 gam C 11,2 gam D 16,6 gam

Đáp án: D


Phương pháp giải:

viết PTHH, giám sát và đo lường theo PTHH


Lời giải bỏ ra tiết:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

0,2 ← 0,1 → 0,2

=> cân nặng kim loại trong Y = m Fe + m Al dư

= 56.0,2 + 10,8 -27.0,2 = 16,6 g

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : triển khai phản ứng sức nóng nhôm 0,35 mol Al cùng với 0,3 mol Fe2O3 thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất của bội nghịch ứng là :

A 66,67% B 57,14% C 83,33% D 68,25%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

viết PTHH, thống kê giám sát theo PTHH

Công thức tính hiệu suất: (\% H m = luong,phan,ung over ban,dau.100\% )


Lời giải bỏ ra tiết:

2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

0,35 0,35

Giả sử năng suất đạt 100% phụ thuộc hệ số của bội phản ứng thấy Fe2O3 dư . Vậy hiệu suất phản ứng tính theo Al.

Bạn đang xem: Bài tập nhiệt nhôm

Theo phản bội ứng : nFe = nAl = 0,35 mol

=> H = 0,2.100% / 0,35 = 57,14%

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : Trộn 0,25 mol bột Al với 0,15 mol bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ tất cả phản ứng khử Fe2O3  về Fe) thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X tính năng với dung dịch NaOH (dư) thu được hỗn hợp Y, m gam hóa học rắn khan Z và 0,15 mol H2. Hiệu suất phản ứng sức nóng nhôm và cực hiếm của m theo lần lượt là

A 60% và 20,40 B 60% với 30,75C 1/2 và 20,75 D 50% và 40,80

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron


Lời giải bỏ ra tiết:

n Al dư = 2nH2 / 3 = 0,1 mol

=> H = <(0,25 – 0,1).100%> : 0,25 = 60%

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

0,15 → 0,075 → 0,075 → 0,15

=> mZ= 160.(0,15 – 0,075) + 56.0,15 = 20,4 g

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : triển khai phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, công suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al cùng một oxit sắt, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Kết hợp Y bởi dung dịch NaOH dư, sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Z, chất không tan T cùng 0,03 mol khí. Sục CO2 cho dư vào hỗn hợp Z, lọc lấy kết tủa nung đến trọng lượng không thay đổi được 5,1 gam một chất rắn. Công thức của oxit fe và cân nặng của nó trong tất cả hổn hợp X bên trên là

A Fe3O4 và 2,76 gam. B Fe3O4 và 6,96 gam. C FeO cùng 7,20 gam. D Fe2O3 và 8,00 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết PTHH dạng tổng quát, bảo toàn thành phần Al


Lời giải đưa ra tiết:

(Al + Fe_xO_yxrightarrowleft{ egingathered fe hfill \ Al_2O_3 hfill \ Al,du hfill \ endgathered ight.xrightarrow + dd,NaOH,duleftlangle egingathered H_2:0,03,mol hfill \ fe hfill \ NaAlO_2xrightarrow + CO_2 + H_2OAl(OH)_3xrightarrowt^0underbrace Al_2O_3_5,1,(g):0,05,(mol) hfill \ endgathered ight.)

Bảo toàn electron => nAl dư = 2/3 nH2 = 2/3 . 0,03 = 0,02 (mol)

Bảo toàn nhân tố Al => nAl bđ = 2 nAl2O3 (sau nung) = 0,1(mol)

=> nAl pứ = nAl bđ - nAl dư = 0,1 – 0,02 = 0,08 (mol)

=> nAl2O3 = ½ nAl pứ = 0,04 (mol)

=> nO  = 3nAl2O3 = 0,12 (mol)

Bảo toàn cân nặng ta có: mFexOy = 9,66 - mAlbđ = 9,66 – 0,1.27 = 6,96 (g)

=> mFe = 6,96 – mO = 6,96 – 0,12.16 = 5,04 (g)

=> nFe = 0,09 (mol)

( = > fracxy = fracn_Fen_O = frac0,090,12 = frac34)

 Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : triển khai phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. ép nhỏ, trộn đều tất cả hổn hợp Y rồi tạo thành 2 phần:

Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được tổ hợp hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun cho nóng thu được dung dịch Z với 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 đem tính năng với dung dịch NaOH dư làm cho nóng thu được 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn.

Công thức của oxit fe và giá trị của m theo thứ tự là

A Fe3O4 và 28,98. B Fe2O3 và 28,98. C Fe3O4 và 19,32. D FeO với 19,32.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Quy thay đổi 2 oxit fe thành Fe, O. Cần sử dụng bảo toàn electron

2 phần không chia bằng nhau nên đặt số mol của Al, Fe, O phần 2 gấp k lần phần 1


Lời giải đưa ra tiết:

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : tiến hành phản ứng sức nóng nhôm lếu láo hợp tất cả Al, cùng m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Mang lại X vào hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp Y, hóa học không tan Z với 0,672 lít khí H2(dkc).Sục khí CO2 dư vào Y nhận được 7,8 gam kết tủa. đến Z tan không còn vào hỗn hợp H2SO4, thu được dung dịch đựng 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đkc, là sp khử độc nhất vô nhị của H2SO4). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:

A 6,29 B 6,48 C 6,96 D 5,04

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố


Lời giải bỏ ra tiết:

X chức năng được với hỗn hợp NaOH tạo nên H2 nên Al còn dư với nAl = 0,03.2/3 = 0,02 mol

CO2 + NaAlO2 + H2O -> Al(OH)3 + NaHCO3

Số mol kết tủa Al(OH)3 = 7,8/78 = 0,1 mol

Vậy số mol Al2O3 = (0,1-0,02)/2 = 0,04 mol

Số mol O trong Al2O3 = 0,04.3 = 0,12 mol

Khối lượng O trong tất cả hổn hợp oxit = 0,12.16 = 1,92 gam

Số mol SO2 = 0,11 mol phải Số mol SO42- = 0,11 mol

Vậy trọng lượng Fe trong muối hạt = 15,6 - 0,11.96 = 5,04 gam

=> m = 5,04 + 1,92 = 6,96 gam. 

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : Nung nóng m gam hỗn hợp Al cùng Fe2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: 

• Phần 1: chức năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) hình thành 3,08 lít khí H2 (ở đktc).

• Phần 2: công dụng với hỗn hợp NaOH (dư) xuất hiện 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là: 

A  22,75 gam B 21,40 gam C 29,40 gam D 29,43 gam

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


Lời giải bỏ ra tiết:

nH2(1) = 0,1375 mol ; nH2(2) = 0,0375 mol  - tất cả hổn hợp rắn Y tác dụng với NaOH hóa giải H2 → Al dư và vì chưng phản ứng xảy ra trọn vẹn nên thành phần tất cả hổn hợp rắn Y gồm: Al2O3, Fe và Al dư  - điện thoại tư vấn nFe = x mol ; nAl dư = y mol gồm trong một nửa hỗn phù hợp Y  - trường đoản cú đề ta bao gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl2 mx + 3y = 0,275\1,5y = 0,0375endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,1\y = 0,025endarray ight.)

- BTNT O cùng Fe: nAl2O3 = nFe2O3 = nFe/2 = 0,05 mol  - BTKL: m = (0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27).2 = 22,75 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : Nung nóng m gam láo lếu hợp tất cả Al và Fe3O4 trong điều kiện không tồn tại không khí. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Mang đến X tác dụng với hỗn hợp NaOH (dư) thu được dung dịch Y, hóa học rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào hỗn hợp Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là: 

A 45,6 gam B 57,0 gam C 48,3 gam D 36,7 gam

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


Lời giải bỏ ra tiết:

nH2 = 0,15 mol ; nAl(OH)3 = 0,5 mol 

- từ bỏ đề suy ra thành phần hỗn hợp rắn X gồm: Fe, Al2O3 (x mol) và Al dư (y mol) 

- những phản ứng xảy ra là: 

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na + 3H2 

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na 

CO2 + Na → Al(OH)3 + NaHCO3 

- nH2 = 0,15 mol → y = 0,1 mol 

-BTNT Al: 2x + y = 0,5 → x = 0,2 mol 

- BTNT O: nO(Fe3O4) = nO(Al2O3) → nFe3O4 = (0,2 . 3) : 4 = 0,15 mol 

- BTNT Fe: nFe = 3nF3O4 = 3.0,15 = 0,45 mol 

- BTKL: m = 0,45.56 + 0,2.102 + 0,1.27 = 48,3 gam

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Trộn 5,4 gam bột Al cùng với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi thực hiện phản ứng sức nóng nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan trọn vẹn chất rắn sau phản nghịch ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) chiếm được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm với số mol H2SO4 đã bội phản ứng là: 

A 75 % cùng 0,54 mol B 80 % với 0,52 mol C 75 % với 0,52 mol D 80 % cùng 0,54 mol

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Viết PTHH, thống kê giám sát theo PTHH kết hợp bảo toàn electron

CT: nH+ = 2n O(oxit)


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm m gam hỗn hợp X bao gồm Al và Fe3O4 đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chi Y thành hai phần:

- Phần 1: cho công dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho tổng thể phần ko tan T công dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,45 mol H2.

- Phần 2: Cho tác dụng với hỗn hợp HCl thu được 1,2 mol H2.

Giá trị của m là:

A 173,8. B 144,9. C 135,4. D 164,6.

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

(eqalign{ và P1:left{ matrix Al,du hfill cr Al_2O_3 hfill cr sắt hfill cr ight. o left{ matrix n_Al,du = 2 over 3n_H_2 = 0,1 hfill cr Fe:0,45 = > n_Al_2O_3 = 0,45.4 over 9 = 0,2 hfill cr ight. o left{ matrix n_Al,du over n_Fe = 0,1 over 0,45 = 2 over 9 hfill cr m_(1) = 48,3g hfill cr ight. cr & P2:left{ matrix uildrel BT,e over longrightarrow 2n_H_2 = 3n_Al,du + 2n_Fe = 2,4 hfill cr n_Al,du over n_Fe = 2 over 9 hfill cr ight. o left matrix Al,du:0,2 hfill cr Fe:0,9 hfill cr Al_2O_3:0,9.4 over 9 = 0,4 hfill cr ight. cr & = > m_(2) = 96,6g cr & = > m = 144,9g cr )

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : triển khai phản ứng sức nóng nhôm hỗn hợp rắn X bao gồm Al, FeO và Fe2O3 ( trong điều kiện không có không khí) thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành nhị phần bởi nhau.

+ cho phần một vào dung dịch NaOH dư, chiếm được 0,45 mol H2 và còn m gam chất rắn ko tan.

+ bỏ phần hai vào dung dịch HNO3 dư, chiếm được 0,7 mol NO ( thành phầm khử duy nhất).

Xem thêm: Top 13+ Xe Ultimo Giá Bao Nhiêu Mới Nhất 2023, Bảng Giá Xe Yamaha Mio Ultimo

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A 28,00. B 22,40.C 11,20. D 20,16.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phần 1: Bảo toàn e => nAl dư = 2/3nH2 = ? (mol)

Phần 2: Bảo toàn e: 3nFe + 3nAl dư = 3nNO => nFe = ? (mol)

=> m = mFe = ? (g)


Lời giải chi tiết:

Các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỗn hợp rắn Y + NaOH thấy tất cả H2 bay ra => Al dư sau bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm

Vậy hỗn hợp Y bao gồm Al2O3, Fe với Al dư

Phần 1: Bảo toàn e => nAl dư = 2/3nH2 = 2/3. 0,45 = 0,3 (mol)

Phần 2: Bảo toàn e: 3nFe + 3nAl dư = 3nNO => nFe = (3.0,7 – 3.0,3)/3 = 0,4 (mol)

=> m = mFe = 0,4. 56 = 22,4 (g)

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : tất cả hổn hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở ánh nắng mặt trời cao trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành nhị phần bởi nhau. Phần 1 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, chiếm được 4a mol khí H2. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:

A 3,51.B 4,05.C 5,40.D 7,02.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : hỗn hợp X bao gồm Al với Fe2O3. Mang 85,6 gam X đem nung rét để triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Phân tách Y làm cho 2 phần bởi nhau:

Phần 1: tổng hợp trong dung dịch NaOH dư thấy bay ra 3,36 lít khí (đktc) và sót lại m1 gam chất không tan.

Phần 2: tổng hợp hết trong hỗn hợp HCl thấy thoát ra 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm cân nặng Fe trong Y là?

A 18%B 39,25%C 19,6%D 40%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phản ứng xẩy ra không hoàn toàn, ta có sơ đồ dùng sau:

Al + Fe2O3 → chất rắn Y chứa Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: trường đoản cú số mol H2 suy ra số mol Al

- Phần 2: Số mol H2 bởi vì Al tạo ra ra ở trong phần 1 cùng phần 2 bởi nhau.

Từ số mol H2 suy ra số mol Fe, từ kia tính được %mFe


Lời giải bỏ ra tiết:

Sơ đồ dùng phản ứng:

Al + Fe2O3 → chất rắn Y cất Al2O3, Fe, Al dư, Fe2O3 dư

- Phần 1: Y + NaOH dư → 0,15 mol H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Suy ra nAl = 2/3.nH2 = 2/3.0,15 = 0,1 mol

- Phần 2: Y + HCl → 0,45 mol H2

Al + 3HCl→ AlCl3+ 3/2 H2 (1)

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2 (2)

Có nH2 PT 1 = 3/2.nAl = 0,15 mol→ nH2 PT 2 = 0,3 mol → nFe = 0,3 mol

Suy ra trọng lượng Fe trong các thành phần hỗn hợp Y là nFe = 2.0,3 = 0,6 mol

→ %mFe = 0,6.56.100%/85,6 = 39,25%

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : các thành phần hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4. Nung hỗn hợp X ở ánh sáng cao thu được tất cả hổn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 bỏ vô dung dịch NaOH dư, sau phản ứng chiếm được 1,344 lít khí (đktc).

- Phần 2 tổ hợp vừa hết trong 310 ml hỗn hợp H2SO4 1M (loãng) chiếm được 3,36 lít khí (đktc).

Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

A 60%B 66,67%C 75%D 80%

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Hỗn phù hợp Y đựng Al dư, Fe3O4 dư, Al2O3, Fe

- Phần 1: từ bỏ số mol H2 tìm được số mol Al

- Phần 2: trường đoản cú số mol H2 và số mol Al tìm được số mol Fe

Từ đó tính được số mol của Al2O3, Fe3O4 trong các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng.

Dùng bảo toàn nhân tố Al cùng Fe nhằm tính số mol Al ban sơ và số mol Fe3O4 ban đầu.

=> H%


Lời giải chi tiết:

Hỗn đúng theo Y cất Al dư, Fe3O4 dư, Al2O3, Fe

- Phần 1: nH2 = 0,06 mol → nAl dư = 2/3.nH2 = 0,04 mol

- Phần 2: nH2 = 0,15 mol → nH2 (do Fe chế tác ra) = 0,15 - 0,06 = 0,09 mol → nFe = 0,09 mol

8Al + 3Fe3O4 (xrightarrowt^o) 4Al2O3 + 9Fe

Theo PTHH: nAl2O3 = 4/9. NFe = 4/9. 0,09 = 0,04 mol

Ta có: nH2SO4 = 1,5.nAl + 4.nFe3O4 + 3.nAl2O3 + nFe = 0,31 mol => 1,5. 0,04 + 4.nFe3O4 + 3.0,04 + 0,09 = 0,31 mol

=> nFe3O4 = 0,01 mol

Bảo toàn thành phần Al ta có: nAl thuở đầu = 2.nAl2O3 + nAl dư = 2. 0,04 + 0,04 = 0,12 mol

Bảo toàn nguyên tố fe ta có: 3.nFe3O4 lúc đầu = nFe + 3.nFe3O4 dư = 0,09 + 3.0,01 = 0,12 mol

→ nFe3O4 thuở đầu = 0,04 mol

Ta có: 0,12:8 > 0,04:3 nên năng suất phản ứng tính theo Fe3O4

Ta có: H = nFe3O4 pứ.100%/nFe3O4 ban sơ = (0,04-0,01).100%/0,04 = 75%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : triển khai phản ứng sức nóng nhôm cùng với 9,66 gam hỗn hợp X gồm FexOy với Al, thu được hỗn hợp rắn Y. Mang đến Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 0,672 lít khí (đktc), dung dịch D và chất rắn không tan Z. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch D, lọc kết tủa cùng nung đến trọng lượng không thay đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Bí quyết của oxit fe là:

A Fe4O5B Fe2O3C Fe3O4D FeO

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Dùng bảo toàn nhân tố Al nhằm tính số mol Al ban đầu. Từ kia tính được trọng lượng của FexOy.

Từ số mol H2 suy ra số mol Al dư → Số mol Al phản bội ứng

Dùng bảo toàn thành phần O để tìm số mol O có trong oxit sắt. Từ kia suy ra số mol Fe tất cả trong oxit sắt.

→ cách làm oxit


Lời giải chi tiết:

Ta tất cả sơ đồ vật phản ứng:

FexOy, Al → Y (xrightarrow+NaOH,du) Khí H2 + dung dịch D (NaAlO2) + hóa học rắn ko tan Z

Dung dịch D (xrightarrow+CO_2,du) Kết tủa Al(OH)3 (xrightarrowt^0) Al2O3

Bảo toàn nhân tố Al ta có: nAl = 2.nAl2O3 = 2.0,05 = 0,1 mol

→ mFexOy = 9,66 - 0,1.27 = 6,96 gam.

Xem thêm: Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Đô Thị Tp, Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị Tp

Ta có: nAl dư = 2/3.nH2 = 2/3.0,03 = 0,02 mol

Ta có: nO = 3.nAl2O3 = 1,5.nAl pứ = 1,5. (0,1 - 0,02) = 0,12 mol

→ mFe = 6,96 - 0,12.16 = 5,04 gam → nFe = 0,09 mol

Ta có: nFe : nO = 0,09 : 0,12 = 3 : 4 → bí quyết oxit là Fe3O4

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : triển khai phản ứng nhiệt nhôm thân Al với Cr2O3 trong điều kiện không tồn tại không khí. Sau phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp X có khối lượng 43,9 gam. Phân chia X thành 2 phần bởi nhau:

- dồn phần 1 tác dung với hỗn hợp NaOH dư thu được 1,68 lít khí đktc

- Phần 2 bội nghịch ứng trọn vẹn với V lít hỗn hợp HCl 1M loãng nóng

Giá trị của V là

A 1,15 B 1,00 C 0,65 D 1,05

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Vì phần 1 tính năng với NaOH chế tác khí buộc phải X gồm Al dư buộc phải hỗn hợp tạo thành bao gồm Al2O3, Cr cùng Al dư

Tính theo PTHH

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

2NaOH +2Al +2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

3HCl + Al → AlCl3  + 3/2 H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì phần 1 tác dụng với NaOH chế tạo ra khí yêu cầu X tất cả Al dư buộc phải hỗn hợp chế tác thành bao gồm Al2O3, Cr và Al dư

Có 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Nên trong những phần để Al: x mol; Al2O3: y mol thì Cr : 2y mol

→ 2.(27x + 102y + 104y) = 43,9 gam

P1: X + NaOH thì 2NaOH +2Al +2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

→ x = (fracn_H_2frac32 = 0,05)→ y = 0,1 mol

P2 : 3HCl + Al → AlCl3  + 3/2 H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

→ nHCl = 3x + 2y.2 + 6y =3.0,05 + 10.0,1 =1,15 mol → V = 1,15 lít

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi đôi mươi : triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp Al, Fe2O3 ( không tồn tại không khí) chiếm được 36,15 gam các thành phần hỗn hợp X. Chia X thành 2 thành phần

Phần 1 : tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được 1,68 lít H2 đktc cùng 5,6 gam chất rắn không tan

Phần 2 : Hòa tan hoàn toàn trong 850 ml hỗn hợp HCl 2M được 3,36 lít NO đktc cùng dung dịch chỉ đựng m gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm gần đúng của m là

A 113 B 103 C trăng tròn D 40

 
Đáp án: A


Phương pháp giải:

Ta bao gồm Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Vì hỗn hợp X có công dụng phản ứng cùng với NaOH sản xuất khia H2 đề xuất X có chứa Al → X không thể Fe2O3

Phần 1 : viết số mol Al là x mol, số mol của Al2O3 là y mol thì số mol sắt là 2y mol

X + Ba(OH)2 thì 2Al + Ba(OH)2 +2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Al2O3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2O

→ nH2 → x = 0,05 mol

mrắn = mFe → y =0,05 mol → mphần 1 → mphần 2

→Thành phần của phần 2

Phần 2 : 4H+   + NO3- + 3e → H2O + NO

2H+ + O2-  → H2O

So sánh nH+ đã phản ứng với nHNO3 → có phản ứng chế tạo ra NH4+không

10H+ + 8e + NO3- → 3H2O + NH4+


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Vì tất cả hổn hợp X có khả năng phản ứng cùng với NaOH tạo ra khia H2 nên X gồm chứa Al → X không còn Fe2O3

Phần 1 : đặt số mol Al là x mol, số mol của Al2O3 là y mol thì số mol sắt là 2y mol

X + Ba(OH)2 thì 2Al + Ba(OH)2 +2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Al2O3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2O

→ nH2 = 3/2 . X = 0,075 mol → x = 0,05 mol

mrắn = mFe = 56.2y = 5,6 → y =0,05 mol → mphần 1 = 0,05.27 + 0,05.102 + 0,1.56 = 12,05 g

→ mphần 2 = 36,15 – 12,05 = 24,1 g → mphần 2 : mphần 1 = 2: 1

→phần 2 có 0,1 mol Al, 0,1 mol Al2O3 và 0,2 mol Fe

Phần 2 : 4H+   + NO3- + 3e → H2O + NO

2H+ + O2-  → H2O

nNO = 0,15 mol → nH+ = 0,15.4 + 0,1.3.2 =1,2 mol HNO3 = 1,7 mol yêu cầu còn phản ứng chế tác NH4+

10H+ + 8e + NO3- → 3H2O + NH4+

0,5 mol 0,4 0,05 mol

Bảo toàn N có nNO3(muối) = nHNO3 – nNO – nNH4 = 1,7 – 0,15 – 0,05 = 1,5

→ dung dịch thu được gồm Al3+: 0,3 mol; Fe2+ : z mol thì Fe3+ : 0,2 –z (mol); NO3- : 1,5 mol

→ mmuối = 0,3.27 + 0,2.56 + 1,5.62 = 112,3

Đáp án A


Đáp án - lời giải

20 bài tập áp dụng cao về phản bội ứng sức nóng nhôm có lời giải

20 bài xích tập áp dụng cao về bội nghịch ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết


Xem chi tiết
20 bài tập axit công dụng với muối hạt aluminat có giải mã

20 bài bác tập axit tính năng với muối bột aluminat bao gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
30 bài xích tập nút độ áp dụng nhôm, kim loại kiềm cùng hợp chất tác dụng với nước có giải thuật

30 bài tập nấc độ vận dụng nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tính năng với nước gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
trăng tròn bài tập nấc độ vận dụng cao nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tính năng với nước có giải thuật

30 bài bác tập mức độ áp dụng cao nhôm, kim loại kiềm cùng hợp chất công dụng với nước gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
50 thắc mắc lý thuyết mức độ tiếp nối về ôn tập chương 6 có giải mã

50 thắc mắc lý thuyết nút độ tiếp nối về ôn tập chương 6 gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
50 thắc mắc lý thuyết nút độ vận dụng về ôn tập chương 6 có giải thuật

50 thắc mắc lý thuyết nút độ áp dụng về ôn tập chương 6 gồm đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
đôi mươi bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm chức năng với axit có tính OXH có lời giải

20 bài tập về nhôm cùng hợp chất của nhôm tác dụng với axit bao gồm tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
20 bài tập nhôm và hợp hóa học của nhôm công dụng với axit không có tính OXH có giải thuật

20 bài tập nhôm cùng hợp hóa học của nhôm tính năng với axit không tồn tại tính OXH bao gồm đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
trăng tròn bài tập nhôm với hợp hóa học của nhôm công dụng với hỗn hợp kiềm có giải thuật

20 bài xích tập nhôm và hợp chất của nhôm tính năng với hỗn hợp muối tất cả đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết về nhôm với hợp chất của nhôm có lời giải

50 thắc mắc lý thuyết về nhôm cùng hợp hóa học của nhôm có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp sathachlaixe.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sathachlaixe.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.